Pravoto.com - закони, съдебна практка, юридически анализи, документи Електронно издание за юристи
За контакт За контакт

Търсене в документи

Закон за обществените поръчки (ЗОП)

Закони

 

Закон за обществените поръчки

Обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., изм. и доп., бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., бр. 31 от 8.04.2005 г., в сила от 1.05.2005 г., доп., бр. 34 от 19.04.2005 г., в сила от 1.06.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм., бр. 79 от 29.09.2006 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 52 от 9.07.2010 г., изм., бр. 54 от 16.07.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., доп., бр. 98 от 14.12.2010 г., бр. 99 от 17.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 19.04.2011 г.ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ


Раздел I

Цел и принципи


Чл. 1. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Обществените поръчки се възлагат по процедурите, предвидени в този закон, в съответствие със следните принципи:
1. публичност и прозрачност;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) свободна и лоялна конкуренция;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато възложител предоставя специални или изключителни права за изпълнение на услуга на лице, което не е възложител, актът, с който правата се предоставят, трябва да изисква от това лице да спазва принципа на недопускане на дискриминация на основата на националност при възлагане на договори за доставки на трети лица като част от дейността, свързана с тези права.

Раздел II
Обекти и субекти на обществени поръчки
Чл. 3. (1) Обекти на обществени поръчки са:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наемане със или без право на закупуване или покупка на изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други;
2. предоставянето на услуги;
3. строителството, включително:
а) изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж;
б) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) изпълнение или проектиране и изпълнение с каквито и да е средства на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения;
в) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) инженеринг и изпълнение с каквито и да е средства на една или повече дейности по изграждане на строеж в съответствие с изискванията на възложителя, като предпроектно проучване, проектиране, организация на строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.).

Чл. 4. Не са обект на обществени поръчки:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и учредяването на ограничени вещни права, с изключение на свързаните с тези сделки финансови услуги;
2. придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г., доп., бр. 34 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г., изм., бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 98 от 2008 г.) финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; услугите, предоставяни от Българската народна банка; услугите, предоставяни във връзка с управлението на държавния дълг; услугите, предоставяни във връзка с управлението на активите на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, при изкупуване и окачествяване на продукция, одобрение на складове за съхранение и провеждане на търгове за продажба при намеса на пазарите на земеделска продукция по Закона за подпомагане на земеделските производители;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) научните изследвания и експерименталните разработки, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от тях не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност;
5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2004 г., изм., бр. 37 от 2006 г., бр. 52 от 2010 г.) арбитражните и помирителните услуги;
6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) трудовите договори;
7. (нова - ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) предоставянето на заеми от Българската банка за развитие, за финансиране на финансовия недостиг за проекти по оперативни програми "Транспорт", "Околна среда" и "Регионално развитие", одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с процедурата по "Кредитно споразумение за структурен програмен заем, България съфинансиране по фондовете на ЕС 2007 - 2013, между Република България и Европейска инвестиционна банка".

Чл. 5.
(1) Обществените поръчки за услуги в зависимост от реда, по който се възлагат, се разделят на:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) обществени поръчки за услуги, включени в приложение № 2, които се възлагат чрез:
а) открита или ограничена процедура от възложители по чл. 7, т. 1 - 4;
б) открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление от възложители по чл. 7, т. 5 и 6;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) обществени поръчки за услуги, включени в приложение № 3, които се възлагат чрез открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложения № 2 и 3, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято стойност е по-висока.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) Обществените поръчки по ал. 1 се възлагат за срок до 5 години. По изключение при услугите за предоставяне на банкови кредити за финансирането на инвестиционни проекти или на проекти и програми на Европейския съюз срокът може да бъде определен до 10 години, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване на процедура или обявлението за обществена поръчка.

Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Субекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки са възложителите, кандидатите, участниците и изпълнителите.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложители на обществени поръчки са:
1. органите на държавна власт, Президентът на Република България, Българската народна банка, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт;
2. дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;
3. публичноправните организации;
4. обединенията от субекти по т. 1 или 3;
5. публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а - 7д;
6. търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а - 7д.
Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Дейности, свързани с природен газ, топлинна или електрическа енергия, са:
1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на природен газ, топлинна или електрическа енергия, производството на топлинна или електрическа енергия с цел доставка до тези мрежи, или
2. доставката на природен газ, топлинна или електрическа енергия до такива мрежи.

(2) Доставянето на природен газ или топлинна енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на природен газ или топлинна енергия е в резултат от извършването на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7б - 7д, и
2. доставянето до тези мрежи цели единствено икономическата експлоатация на производството на природен газ или топлинна енергия, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен оборот на производителя за последните три години, включително за текущата година.
(3) Доставянето на електрическа енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на електрическа енергия е предназначено за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7б - 7д, и
2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните три години, включително за текущата година.

Чл. 7б.
(Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Дейности, свързани с питейна вода, са:
1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределянето на питейна вода, или
2. доставката на питейна вода до такива мрежи.

(2) Лицата, които извършват дейност по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона и за дейности, свързани със:
1. напояване, отводняване или други хидротехнически дейности, при условие че количеството вода, предназначена за питейни нужди, е повече от 20 на сто от общото количество вода, която се доставя чрез тези дейности, или
2. отвеждането или пречистването на отпадни води.

(3) Доставянето на питейна вода до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на питейна вода е необходимо за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7а, чл. 7в - 7д, и
2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните три години, включително за текущата година.

Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Дейности, свързани с транспортни услуги, са предоставянето или експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии.

(2) Не се смята за дейност по смисъла на ал. 1 предоставянето на автобусни транспортни услуги за населението, когато други лица могат свободно да предоставят тези услуги при същите условия, както и възложителят.

Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Дейности, свързани с предоставяне на универсална пощенска услуга, са услугите, предвидени в чл. 34 от Закона за пощенските услуги.

(2) Лицата, които извършват дейностите по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона за цялата си дейност.

Чл. 7д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Дейности, свързани с експлоатацията на дадена географска област, са:
1. търсене, проучване или добив на нефт, природен газ, въглища или други твърди горива;
2. експлоатацията на летища, пристанища или други терминални бази, използвани при превоз по въздух, по море или по вътрешни водни пътища.

Чл. 8. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона.

(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Упълномощаването не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне прилагането на закона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 52 от 2010 г.) Когато възложителят е колективен орган или юридическо лице, правомощията по ал. 2 се осъществяват от лицето, което го представлява.

(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма може да създаде централен орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителна власт, а кметовете на общини - за нуждите на общините.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Централният орган за обществени поръчки е възложител, който може да провежда процедури и да сключва договори за обществени поръчки или рамкови споразумения.

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Двама или повече възложители могат да вземат решение за провеждане на обща процедура за възлагане на обществена поръчка.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителите са длъжни да приемат вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) (Предишен текст на чл. 11, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Решенията на възложителите, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, са индивидуални административни актове, които се издават по правилата на този закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Решенията по ал. 1 съдържат:
1. наименование на възложителя;
2. номер, дата и правно основание за издаване на акта;
3. посочване вида на процедурата и предмета на поръчката;
4. разпоредителна част, чието съдържание е в зависимост от етапа на процедурата;
5. мотиви - в случаите, когато се изискват;
6. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
7. трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) При издаване на решенията по ал. 1 възложителите нямат право да допускат предварително изпълнение.

Чл. 12. (1) Законът не се прилага за:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори за предоставяне на концесия за строителство по смисъла на Закона за концесиите;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г. ) договори, които възложителите по чл. 7, т. 5 или 6 сключват във връзка с дейност, различна от дейностите по чл. 7а - 7в и чл. 7д, или във връзка с някоя от тези дейности, която се извършва в трета страна и не се използва мрежа или географски район в държава - членка на Европейския съюз;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори за доставки, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 с цел препродажба или отдаване под наем на предмета на договора на трети лица, в случай че възложителят няма специални или изключителни права да продава или отдава под наем предмета на такива договори и други лица могат свободно да извършват тази дейност при същите условия;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7а;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори за доставка на вода, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7б;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 със свързано предприятие, при условие че поне 80 на сто от неговия среден годишен оборот от реализираните в Република България услуги, доставки или строителство за последните три години е от предоставянето им на свързани предприятия;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори, възлагани от обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а - 7д, на един от участниците в него;
8. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори, възлагани от участник в обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а - 7д, на обединението, ако то е образувано с цел да изпълнява съответната дейност за период най-малко три години и учредителният акт предвижда, че възложителите ще участват в него за същия период;
9. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г. относно изречение второ) договори за услуги, възлагани от възложител на друг възложител по чл. 7, т. 1 и 3 или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на такива услуги по силата на закон, подзаконов акт или административен акт; актът за предоставяне на изключителните права се издава при спазване разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност;
10. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори за доставки, услуги или строителство, финансирани повече от 50 на сто от други държави или от международни или чуждестранни организации, когато предоставящият финансирането е посочил изпълнителя или е указал начина на неговия избор;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) договори за лекарствени продукти, медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели, сключвани от Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 8 от Закона за здравното осигуряване;
12. (нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 9.04.2011 г.) договори за възлагане на дейности по създаване на гори, провеждане на сечи и добив на дървесина и ползване на недървесни горски продукти по смисъла на Закона за горите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 6, когато свързаното предприятие не е реализирало оборот за предходните три години поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, достатъчно е неговите бизнес планове да предвиждат поне 80 на сто от средния му годишен оборот да бъде реализиран от доставките, услугите или строителството, които ще бъдат предоставяни на свързани предприятия.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато повече от едно предприятие, свързано с възложителя, предоставя същите или сходни услуги, доставки или строителство, стойността по ал. 1, т. 6 се изчислява, като се вземе предвид съвкупният оборот, който произтича съответно от предоставянето на услуги, доставки или строителство на тези свързани предприятия.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителите уведомяват Агенцията по обществени поръчки по нейно искане за:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) случаите, за които прилагат изключенията по ал. 1, т. 2;
2. предмета на договорите по ал. 1, т. 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) името на свързаното предприятие, предмета и стойността на договора, както и доказателства за наличие на обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 7 и 8 в случаите, когато се прилагат тези изключения.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Процедурите по закона не се прилагат за обществени поръчки:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) свързани с отбраната и сигурността на страната по смисъла на чл. 296 от Договора за създаване на Европейската общност;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) които са предмет на класифицирана информация, представляваща държавна тайна или когато изпълнението на обществената поръчка трябва да е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) при изпълнение на международен договор, сключен при спазване разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност, между Република България и трета страна, предвиждащ доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;
4. възлагани по специална процедура на международна организация, когато тя предоставя повече от 50 на сто от финансирането;
5. възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски и осигуряване на участието на въоръжени сили и полицейски контингенти в международни мисии и учения;
6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) с предмет процесуална защита;
7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) за строителство, доставки и услуги, възлагани на органи или структури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

(2) (В сила от 6.04.2004 г. - ДВ, бр. 28 от 2004 г., доп., бр. 37 от 2006 г.) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната, министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на финансите. В наредбата се определят и условията и редът за сключване на компенсаторни (офсетни) споразумения, както и случаите, в които те се допускат.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 3, 4 и 6 възложителите уведомяват в 7-дневен срок Агенцията по обществени поръчки за сключените договори.

Чл. 14. (1) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в този закон, се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки, които имат следните стойности без ДДС:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) за строителство - над 2 150 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 6 000 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) за доставки - над 180 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 250 000 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) за услуги - над 110 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 250 000 лв.;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) конкурс за проект - над 110 000 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При възлагане на обществена поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и предоставяне на услуги и стойността на услугите е по-голяма от стойността на стоките, се прилага ал. 1, т. 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато обект на обществена поръчка е предоставяне на услуги, но включва и строителство, което произтича от основния обект на поръчката, тя се възлага като обществена поръчка за услуги.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато възложители по чл. 7, т. 1 - 4 финансират с повече от 50 на сто договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора, са длъжни да спазват закона, когато общата стойност на договора без ДДС е над прага, определен в ал. 1, т. 1.

(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато възложители по чл. 7, т. 1 - 4 финансират с повече от 50 на сто договор за услуги, който е свързан с договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора за услуги, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон, когато общата стойност на договора без ДДС е над прага, определен в ал. 1, т. 3.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по ал. 4 и 5 възложителите са длъжни да упражняват контрол върху лицата, получили финансирането, за спазване на закона.

(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки под праговете по ал. 1 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Чл. 15. (1) Стойността на обществена поръчка се определя към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) За определяне на реда за възлагане на обществена поръчка нейната стойност се изчислява, както следва:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) при договор за доставка чрез лизинг, наемане със или без право на закупуване, както и за покупка на изплащане, когато срокът:
а) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) е до една година - общата стойност за срока на неговото действие;
б) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) е повече от една година - стойността за срока на неговото действие плюс ориентировъчната остатъчна стойност на доставката;
в) (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) не е определен или не може да се определи - месечната стойност, умножена по числото 48;
2. при периодично повтарящи се договори за доставки и/или услуги - на база:
а) действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответната доставка или услуга; или
б) очакваната стойност на доставката и/или услугите през следващите 12 месеца след първата доставка или услуга или за срока на доставките и/или услугите, когато той е по-дълъг от 12 месеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) при договор за доставка, услуга и/или строителство, предвиждащ опции - в размер на максимално допустимата обща стойност, включително на клаузите за опции;
4. при договор за услуга, в който не се определя обща цена:
а) ако е със срок до 4 години - общата стойност на договора за срока на неговото действие;
б) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) ако срокът не може да се определи предварително или срокът на договора е по-дълъг от 4 години - стойността на месечното плащане, умножена по числото 48;
5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) при договор за застрахователна услуга - платимата застрахователна премия и други плащания;
6. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) при договор за финансова услуга - цената на услугата, включително и таксите, комисионите или лихвите и други плащания;
7. при договор за услуга, който е предшестван от конкурс за проект, както и при конкурс за проект, последван от договор за услуга, стойността се определя от цената на услугата и общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;
8. при договор за строителство - на база стойността на строителството и доставката на всички стоки и услуги за изпълнение на строителството, когато се предоставят от възложителя;
9. при конкурс за проект стойността на поръчката включва общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;
10. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) при рамково споразумение или динамична система за доставки - на база максималната очаквана стойност без ДДС на всички договори, които са предвидени да бъдат сключени за срока на действие на споразумението или системата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При определяне стойността на обществена поръчка се включват всички плащания без ДДС към изпълнителя на обществената поръчка, включително предвидените опции и повторение на услугата или строителството по чл. 90, ал. 1, т. 9 и чл. 103, ал. 2, т. 8.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции. Когато общата стойност на позициите е равна или надвишава праговете по чл. 14, ал. 1, при възлагането на поръчката по всяка обособена позиция се спазва редът, приложим за общата стойност на поръчката.

(5) Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона.

(6) Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.


Раздел III

Видове процедури


Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Обществените поръчки се възлагат чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и процедури на договаряне.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.).

(4) Открита процедура е процедурата, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

(5) Ограничена процедура е процедурата, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след предварителен подбор.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Състезателен диалог е процедура, при която всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за участие и възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно или повече предложения, отговарящи на неговите изисквания, след което кани кандидатите с подходящи предложения да подадат оферти.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Процедурите на договаряне са:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) процедура на договаряне с обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници, избрани от него след предварителен подбор;
2. процедура на договаряне без обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Конкурс за проект е процедурата, при която възложителят придобива план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Възложителите могат да определят изпълнител на обществена поръчка при открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление в случаите по чл. 84, т. 1 чрез използване на електронен търг, както и в случаите по чл. 93в, ал. 2 и чл. 93и, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени.

(2) Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност като проектиране на строителни обекти.

(3) Използването на електронен търг се посочва в обявлението за обществена поръчка.

(4) Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията, като не може и да променя предмета на поръчката, посочен в обнародваното обявление и в спецификациите.

(5) Условията и редът за прилагане на електронния търг се уреждат с правилника за прилагане на закона.

Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Възложителят запазва правото за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания, когато обектът на поръчката е включен в списък, утвърден от Министерския съвет, или поръчката се изпълнява по програми за защита на заетостта на лица с увреждания.

(2) Възложителят трябва да посочи изискването по ал. 1 в обявлението за откриване на обществената поръчка.

Глава втора

ОРГАНИ. РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I

Органи


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки.

Чл. 18. (В сила от 6.04.2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създава Агенция по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията", която го подпомага при осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки.

(2) Агенцията е юридическо лице със седалище София.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни приходи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Изпълнителният директор на агенцията определя служителите, които имат право на допълнително материално стимулиране към основната заплата за работа в агенцията, както и индивидуалния му размер въз основа на вътрешни правила, одобрени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Общият размер на средствата за допълнително материално стимулиране е 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на агенцията и се включва в бюджета й за съответната година.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Чл. 19. (1) (В сила от 6.04.2004 г. - ДВ, бр. 28 от 2004 г., доп., бр. 37 от 2006 г.) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(2) Изпълнителният директор на агенцията:
1. издава методически указания по прилагането на закона и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
2. сезира компетентните органи за упражняване на контрол по спазването на закона;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм. и доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) при получен сигнал може да обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решения за откриване на процедури, с които са одобрени обявления, съдържащи условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки;
4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решенията на възложители, с които са допуснати нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, установени от Европейската комисия до сключването на договора и посочени в уведомлението по чл. 122п, ал. 1;
5. (в сила от 6.04.2004 г. - ДВ, бр. 28 от 2004 г., изм., бр. 37 от 2006 г.) разработва проекти на нормативни актове и дава становища по международни договори в областта на обществените поръчки;
6. води Регистър на обществените поръчки;
7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г. в частта относно уведомяването на Европейската комисия за промени в списъците) поддържа списъци на възложители по чл. 7 и уведомява Европейската комисия за промени в списъците;
8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) поддържа със съдействието на професионалните сдружения и организации в съответния бранш списък на лица, които възложителите използват като външни експерти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
9. (в сила от 6.04.2004 г. - ДВ, бр. 28 от 2004 г., изм., бр. 37 от 2006 г.) разработва образци на обявления, на статистически отчети и на информация за възложените обществени поръчки и за проведените конкурси за проекти;
10. (в сила от 6.04.2004 г. - ДВ, бр. 28 от 2004 г., изм., бр. 37 от 2006 г.) координира дейността, свързана с обучението на субектите на обществените поръчки;
11. (в сила от 6.04.2004 г. - ДВ, бр. 28 от 2004 г.) участва в международното сътрудничество на Република България с организации в областта на обществените поръчки от други страни;
12. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма годишен доклад за дейността на агенцията;
13. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) събира и обобщава практиката по прилагането на закона и извършва мониторинг на обществените поръчки;
14. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) осъществява сътрудничество в областта на обществените поръчки с браншови организации;
15. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм. и доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) предоставя обобщена информация от Регистъра на обществените поръчки чрез интернет страницата на агенцията;
16. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) подпомага процеса на електронно възлагане на обществени поръчки;
17. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) уведомява Европейската комисия за всички договори по чл. 13, ал. 1, т. 3;
18. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) изпраща при поискване на Европейската комисия информацията по чл. 12, ал. 4;
19. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 52 от 2010 г.) изпраща на Европейската комисия ежегодни статистически отчети, както и влезлите в сила определения по чл. 121б, ал. 3 и свързаните с тях решения по чл. 122г, ал. 4 на Комисията за защита на конкуренцията;
20. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги в трети страни;
21. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки в трети страни, които се дължат на неспазване разпоредбите на международното трудово право;
22. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 24 от 2009 г.) участва в осъществявания от управляващите органи на съответните програми предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, както следва:
а) (нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) за строителство на стойност, равна или по-висока от посочената в регламента по чл. 45а, ал. 1;
б) (нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от 1 000 000 лв.;
23. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) популяризира добрите практики в областта на обществените поръчки;
24. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) осъществява предварителен контрол на решенията за откриване на процедури на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и т. 12, издадени от възложителите по чл. 7, т. 1 - 4;
25. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) поддържа списък на лицата, за които с влязло в сила съдебно решение е установено неизпълнение на договор за обществена поръчка;
26. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) поддържа списък на лицата, за които има констатации на Агенцията за държавна финансова инспекция за нарушения при разходването на средства по програми на Европейския съюз.

(3) Във връзка с осъществяването на правомощията си изпълнителният директор на агенцията има право да изисква от възложителите на обществени поръчки необходимата информация.

(4) Възложителите са длъжни да представят изисканата информация по ал. 3 в определен от изпълнителния директор на агенцията срок.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) На интернет страницата на агенцията се публикуват:
1. информацията по ал. 2, т. 1, 6 - 8, 12, 13, 25 и 26;
2. утвърдените образци по ал. 2, т. 9;
3. Общият терминологичен речник (CPV), изменен с Рeгламент (ЕО) № 213/2008 на Kомисията от 28 ноември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), и на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки, във връзка с ревизирането на CPV (ОВ, L74/1 от 15 март 2008 г.);
4. регламентът по чл. 45а, ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителите изпращат до изпълнителния директор на агенцията по електронен път решенията по ал. 2, т. 25 в 14-дневен срок от влизането им в сила.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Образците по ал. 2, т. 9 се утвърждават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се обнародват в "Държавен вестник".

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Агенцията за държавна финансова инспекция изпраща до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки ежемесечно по електронен път с електронен подпис списък на лицата по ал. 2, т. 26, който съдържа извършените от тях нарушения.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Изпълнителният директор упражнява правомощието си по чл. 19, ал. 2, т. 3 до изтичането на срока за получаване на:
1. оферти или проекти - при открита процедура или открит конкурс за проект;
2. заявления за участие - при останалите процедури.

(2) Изпълнителният директор упражнява правомощието си по чл. 19, ал. 2, т. 3, ако сигналът за нарушението е получен не по-късно от 10 дни преди изтичане на сроковете по ал. 1.

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) (1) Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 обхваща:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) проекта на решение за откриване и подлежащите на утвърждаване с него обявление или покана за участие и документация за процедури за възлагане на обществени поръчки или конкурсни програми;
2. работата на комисията за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) протоколите или докладите от работата на комисиите.

(2) Контролът по ал. 1 включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) изготвяне на доклад относно съответствието на документите по ал. 1, т. 1 с изискванията на този закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) изготвяне на доклад за съответствие на техническите спецификации от документацията по ал. 1, т. 1 със:
а) специфичните изисквания на съответния нормативен акт и изискванията по този закон;
б) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) одобрения проект по съответната програма;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) изготвяне във връзка с докладите по т. 1 и 2 на становище на управляващия орган на съответната програма или междинното звено относно откриването на процедурата;
4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) възможност за участие на експерт от управляващия орган на съответната програма или междинното звено като член или наблюдател в комисията за провеждане на обществени поръчки;
5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) изготвяне на становище по протокола или доклада от работата на комисията в срок от 5 работни дни след неговото получаване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Дейността по ал. 2, т. 1 се осъществява от агенцията, а дейностите по ал. 2, т. 2 - 5 - от управляващия орган на съответната програма или от междинното звено. Координацията и организацията по контрола се извършват от управляващия орган на съответната програма.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Докладът по ал. 2, т. 2 се изготвя от външни експерти, притежаващи знания в съответната област, и се предоставя на управляващия орган. Един от експертите, изготвили доклада, участва като член или консултант в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Външните експерти, необходими по всяка програма, се определят с обществена поръчка от съответния управляващ орган или междинно звено.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Експертите по ал. 5 не могат да участват в изготвянето на документацията, която оценяват, както и в изпълнението на обществената поръчка.

(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) В случай че в документите по ал. 2, т. 1 - 3 и 5 са направени констатации за незаконосъобразност, те трябва да съдържат и препоръки за тяхното отстраняване.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Препоръките по ал. 7 не са задължителни за възложителя, но при неизпълнението им управляващият орган може да не одобри разходите за възложената обществена поръчка в рамките на съответния проект.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Условията и редът за осъществяване на контрола по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.

Чл. 20б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) (1) За осъществяване на контрола по чл. 19, ал. 2, т. 24 възложителите са длъжни да изпращат в агенцията решенията за откриване на процедурите и утвърдената с тях покана, както и доказателствата, свързани с избора на тази процедура.

(2) Условията и редът за упражняване на контрола по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.


Раздел II

Регистър на обществените поръчки


Чл. 21. (1) Създава се Регистър на обществените поръчки.

(2) Регистърът на обществените поръчки е публичен.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителите са длъжни да изпращат до изпълнителния директор на агенцията информацията, предназначена за Регистъра на обществените поръчки, на български език.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Изпълнителният директор на агенцията определя със заповед електронния формат и техническите изисквания относно информацията по ал. 3. Заповедта се публикува на интернет страницата на агенцията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Информацията, изпратена в нарушение на заповедта по ал. 4, не се публикува в регистъра и се смята за неизпратена.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Условията и редът за работа на регистъра се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 22. Регистърът на обществените поръчки съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) решенията за откриване и прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и решенията за удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за участие;
2. обявленията, предвидени за вписване в регистъра;
3. информацията за възложените обществени поръчки;
4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) информация за изпълнените договори за обществени поръчки;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) друга информация, определена в правилника за прилагане на закона.

ЧАСТ ВТОРА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Глава трета

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I

Предварително обявление


Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм., бр. 37 от 2006 г.) Възложителите изпращат за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки или публикуват в профила на купувача предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) за доставки на стоки и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е по-голяма от 450 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) за строителство, когато общата стойност на поръчката без ДДС е по-голяма от праговете по чл. 14, ал. 1, т. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато публикуват предварителни обявления в профила на купувача, възложителите изпращат по електронен път до агенцията и до "Държавен вестник" съобщение по утвърден образец. Предварителните обявления не могат да се публикуват в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Обявленията, посочени в ал. 1, и съобщението по ал. 2 за доставки и услуги трябва да бъдат изпратени до 1 март.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., предишна ал. 2, изм., бр. 37 от 2006 г.) Когато възложителите възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, те изпращат предварително обявление и за обществени поръчки, чиято обща стойност без ДДС е под стойностите по ал. 1.

(5) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 категорията стоки се определя от възложителите съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник (CPV), а категорията услуги - съгласно приложение № 2.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Обнародването на предварително обявление не задължава възложителя да проведе съответните процедури за възлагане на обществените поръчки.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Предварителното обявление трябва да е изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 и да съдържа до 650 думи. Възложителите изпращат обявлението до "Държавен вестник" и до агенцията и в електронен вид.

Раздел II

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и обявление за обществена поръчка


Чл. 25. (1) Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид.

(2) Обявлението за обществена поръчка трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;
2. вид на процедурата;
3. обект на поръчката и количество или обем, включително на обособените позиции;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) код съгласно Общия терминологичен речник (CPV);
5. място и срок за изпълнение на поръчката;
6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, техническите му възможности и квалификация, когато възложителят определя такива, както и посочване на документите, с които те се доказват;
7. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора;
8. условия и начин на плащане;
9. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) срок на валидност на офертите при открита процедура;
10. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) критерия за оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест;
11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) възможност за представяне на варианти в офертите;
12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) възможност участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или повече обособени позиции - когато обектът на поръчката включва няколко обособени позиции;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;
14. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) място и срок за получаване на заявленията или на офертите;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) място и дата на отваряне на офертите или на заявленията за участие;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) дата на обнародване на предварителното обявление по чл. 23, ако има такова;
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) дата на изпращане на обявлението.

(3) В обявлението възложителят може да предвиди и:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) възможност за провеждане на електронен търг;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица; новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението;
3. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.);
4. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При ограничени процедури, процедури на договаряне с обявление и процедури на състезателен диалог възложителите могат да включат в обявлението и ограничение на броя кандидати, които ще бъдат поканени да представят оферти, да преговарят или да участват в диалог, при условие че има достатъчен брой кандидати, които отговарят на изискванията. В тези случаи в обявлението се посочват обективни и недискриминационни критерии или правила, които възложителите възнамеряват да приложат, минималният брой кандидати, които ще бъдат поканени, а по преценка на възложителя - и максималният им брой.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Изискванията по ал. 2, т. 6, обхватът на информацията и документите, които се изискват съгласно обявлението, трябва да са съобразени и да съответстват на сложността на предмета и на обема на обществената поръчка.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, възложителите нямат право да включват като показатели за оценка на офертата критериите за подбор по ал. 2, т. 6.

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят може да предвиди в обявлението по чл. 25 и допълнителни изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с опазването на околната среда, безработицата и разкриването на работни места за лица с увреждания, при спазване на изискванията по чл. 25, ал. 5.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по ал. 1 при изготвянето на офертата участниците посочват и начина на изпълнение на допълнителните изисквания.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 4.12.2010 г.) (1) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, посочени в приложение № 3а, възложителите са длъжни да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, които включват най-малко изисквания за:
1. потребление на енергия, и
2. емисии на въглероден диоксид (CO2), и
3. емисии на азотни оксиди (Nox), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици.

(2) Възложителите прилагат изискванията на ал. 1:
1. чрез посочване като технически спецификации в документацията за обществената поръчка, или
2. като показатели при критерий за оценка "икономически най-изгодната оферта".

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 се прилага методика за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен живот на превозните средства. Методиката се определя с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(4) Възложителите могат да не прилагат изискванията на ал. 1, когато възлагат обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, които не подлежат на задължително одобрение на типа или на индивидуално одобряване съгласно наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Обявлението по чл. 25, ал. 2 трябва да съдържа до 650 думи и да бъде изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) Обявлението за обществена поръчка се изпраща в електронен вид и се обнародва в електронната страница на "Държавен вестник" до 5 дни след изпращането му.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) След обнародване на обявлението в "Държавен вестник" възложителят може да публикува информация за обществената поръчка и в един местен вестник или национален ежедневник. В публикацията се посочват най-малко обектът на обществената поръчка и датата на обнародване на обявлението в електронната страница на "Държавен вестник" и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.


Раздел III

Документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка


Чл. 28. (1) Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържа:
1. решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
2. обявлението за обществената поръчка;
3. пълното описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции;
4. техническите спецификации;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска варианти;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) инвестиционните проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) образец на офертата, както и указание за подготовката й;
9. (отм., предишна т. 8 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) проекта на договор.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Методиката по ал. 1, т. 7 съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Относителната тежест на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на общата оценка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителят прилага методиката по ал. 1, т. 7 по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., предишна ал. 3, изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Цената на документацията за участие не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното копиране. При поискване от заинтересованото лице възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето, отправило искането.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., предишна ал. 4, изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите или заявленията, а в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 - до три работни дни. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 52 от 2010 г.) До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителят изпраща разяснението по ал. 1 до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други кандидати или участници.


Раздел IV

Технически спецификации


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) В документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят определя техническите спецификации чрез посочване на:
1. български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или други технически еталони на европейски стандартизационни органи, с добавяне на думите "или еквивалентно";
2. български стандарти, технически одобрения или спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използваните материали, с добавяне на думите "или еквивалентно", когато няма стандарти по т. 1;
3. работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно определяне на обекта на поръчката; функционалните изисквания могат да включват изисквания за опазване на околната среда;
4. работни характеристики или функционални изисквания по т. 3 с позоваване на спецификации по т. 1 или 2, съответствието с които се смята за съответствие с работните характеристики или функционалните изисквания;
5. спецификациите по т. 1 или 2 - за определени характеристики, а за други - чрез позоваване на работни характеристики или функционални изисквания по т. 3.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3, когато възложителят е предвидил изисквания за опазване на околната среда, той може да използва спецификации или части от европейски или национални екоетикети, или други екоетикети, които отговарят едновременно на следните условия:
1. спецификациите са подходящи за определяне характеристиките на доставките и услугите;
2. изискванията за етикета са изготвени на базата на научна информация;
3. екоетикетите са приети по процедура, в която могат да участват всички заинтересовани страни - държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и организации за защита на околната среда;
4. достъпни са за всички заинтересовани страни.

(3) Възложителят може да посочи, че за стоките и услугите с екоетикет се приема, че съответстват на техническите спецификации, предвидени в документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

(4) В случаите по ал. 2 възложителят приема за доказателство техническото досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите или участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер.

(2) Кандидатите или участниците нямат право да разкриват информацията по ал. 1.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или стоки. В изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо по реда на чл. 30, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите "или еквивалентно".

Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1 или 2 възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложените стоки или услуги не съответстват на посочените от него технически спецификации, когато участникът докаже в своята оферта, че предложеното от него решение отговаря на изискванията, определени в тези технически спецификации.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по чл. 30, ал. 1 възложителят не може да отстрани оферта, която съответства на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или технически еталон, установен от европейска организация по стандартизация, когато участникът докаже в своята оферта, че тези стандарти се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по ал. 1 и 2 участникът представя като доказателства техническо досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5.


Раздел V

Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 34. (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 52 от 2010 г.) Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 привличат като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Изискването по ал. 3 не се прилага в случаите по чл. 20а.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., предишна ал. 4, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) При открита процедура комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите, а при ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне - след изтичане на срока за приемане на заявленията за участие.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., предишна ал. 5, изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на възложителя.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:
1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) не са "свързани лица" по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.

Чл. 36. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., отм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.).

Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочен в обявлението:
1. най-ниска цена;
2. икономически най-изгодна оферта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителят е длъжен да определи показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници. Когато по обективни причини е невъзможно да бъде посочена относителната тежест за всеки показател, възложителят ги подрежда по важност в низходящ ред.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Критериите по ал. 1 се прилагат за оценка на офертите, които:
1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и
2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е посочил в обявлението, че допуска представяне на варианти, на оценяване подлежат всички предложени варианти, които отговарят на обявените изисквания по чл. 28, ал. 1, т. 5.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по ал. 4 участникът участва в класирането само с варианта, получил най-висока оценка.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 52 от 2010 г.) Процедурите по този закон завършват с решение за:
1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
2. сключване на рамково споразумение;
3. създаване на динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
4. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
5. прекратяване на процедурата.

Чл. 39. (1) Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 52 от 2010 г.) не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;
5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
7. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
1. е подадена само една оферта или заявление за участие;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а , или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., предишна ал. 2, доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението по ал. 1 или 2 да уведоми кандидатите или участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на агенцията.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., предишна ал. 4, доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 възложителят възстановява на кандидатите или участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението по ал. 1 или 2.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само когато първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано и спорът е решен.


Раздел VI

Договор за обществена поръчка


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

(2) Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по ал. 3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3, когато:
1. изпълнителят е определен в резултат на процедура на договаряне без обявление и има само един поканен участник;
2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати;
3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.

Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) (1) Недействителен спрямо лицата по чл. 122и, ал. 1 е договор, който е сключен:
1. в резултат на незаконосъобразно прилагане на основанията на чл. 4, чл. 12, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 90, ал. 1 или чл. 103, ал. 2;
2. преди влизане в сила на някое от решенията на възложителя, издадено във връзка с процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на:
а) заинтересовано лице да подаде заявление за участие или оферта;
б) заинтересован кандидат да подаде оферта;
в) заинтересован кандидат или участник да вземе участие при определяне на изпълнител.

(2) Договорът запазва действието си, когато има влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 4.

Чл. 41в. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) (1) В случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 1 договорът запазва действието си, ако преди сключването му са изпълнени следните условия:
1. публикувано е обявление за доброволна прозрачност, с което се оповестява намерение за сключване на договора;
2. в обявлението по т. 1 възложителят е мотивирал прилагането на изключение, предвидено в чл. 4, чл. 12, ал. 1 или в чл. 13, ал. 1, или избора на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1 или чл. 103, ал. 2, и
3. договорът е сключен не по-рано от 10 дни след публикуване на обявлението за доброволна прозрачност.

(2) Обявлението по ал. 1, т. 1 се изготвя на български език по образец, утвърден с Регламент (ЕО) № 1150/2009 на Комисията от 10 ноември 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1564/2005 по отношение на стандартните формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета (ОВ, L 313/3 от 28 ноември 2009 г.).

(3) Когато използва обявление за доброволна прозрачност, възложителят го изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки, а при стойност на поръчката, равна или по-висока от определените с регламента по чл. 45а, ал. 1 - и в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., предишен текст на чл. 42, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:
1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2;
2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2;
3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
4. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Алинея 1, т. 2 не се прилага в случаите по чл. 47, ал. 10.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:
1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, или
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя, или
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Изменението на цената на основание ал. 2, т. 3 е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., предишна ал. 3, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен договор за обществена поръчка или за сключено рамково споразумение до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след сключването на договора или на рамковото споразумение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Информацията по ал. 1 се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Информация по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, не се вписва в Регистъра на обществените поръчки. В този случай възложителят мотивира това пред агенцията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Информация, която съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 не е предназначена за публикуване, се използва за статистически цели.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Информацията за сключени договори въз основа на динамична система за доставки може да се изпраща веднъж на тримесечие. В този случай възложителят трябва да изпраща информацията в 7-дневен срок след края на всяко тримесечие.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителите са длъжни да изпращат до агенцията информация за всеки договор, сключен въз основа на рамково споразумение, в 7-дневен срок след сключването му.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) Възложителите публикуват информация за сключен договор и в случаите, когато прилагат чл. 4, чл. 12, ал. 1, т. 2 - 10, чл. 13, ал. 1, т. 3, 4 и 6, чл. 90, ал. 1 или чл. 103, ал. 2.

(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) Информацията по ал. 7 се изготвя съгласно съответния образец по чл. 19, ал. 7 и се изпраща за вписване в Регистъра на обществените поръчки в 7-дневен срок от сключването на договора.

Чл. 45. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Раздел VII

(Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

Изпращане на информация до Европейската комисия


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) (1) Когато обществените поръчки имат стойности, равни или по-високи от определените с Регламент на Европейската комисия, издаден на основание чл. 69 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и чл. 78 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, възложителите са длъжни да изпращат за публикуване, освен в Република България, и в "Официален вестник" на Европейския съюз следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) предварителните обявления или съобщения за публикуване на предварителни обявления в профила на купувача - при обществени поръчки за строителство;
2. предварителните обявления - покани;
3. обявленията за откриване на процедури;
4. информацията за сключени договори или за рамкови споразумения;
5. информацията за проведените конкурси за проект;
6. опростените обявления за обществени поръчки в рамките на динамичните системи за доставки.

(2) В регламента по ал. 1 се определят и стойностите на обществените поръчки за доставки на стоки по приложение № 4, възлагани от възложители в областта на отбраната.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителите са длъжни да изпращат по реда на ал. 1 и предварителните обявления или съобщенията за публикуване на предварителни обявления в профила на купувача, когато обществените поръчки по категории доставки и услуги по приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 имат левова равностойност, равна на или по-висока от 750 000 евро.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителите са длъжни да изпращат по реда на ал. 1 и обявленията за създаване на системи за предварителен подбор.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителите могат да изпращат документите по ал. 1, 3 и 4 до "Официален вестник" на Европейския съюз по пощата, по факс или по електронен път, а в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 - по факс или по електронен път. Съобщението по ал. 1, т. 1 се изпраща по електронен път.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителите не могат да публикуват предварителни обявления в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението по ал. 1, т. 1 за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Документите, изпратени по електронен път, и тези в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 се публикуват в "Официален вестник" на Европейския съюз не по-късно от 5 дни след изпращането им. Документи, които не са изпратени по електронен път, се публикуват не по-късно от 12 дни след тяхното изпращане. В изключителни случаи по искане на възложители по чл. 7, т. 5 или 6 документи, изпратени по факс, се публикуват в 5-дневен срок.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Документите по ал. 1, 3 и 4 се изпращат за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз на български език, съгласно образци, утвърдени с Регламент № 1564/2005 на Комисията от 7 септември 2005 г. за установяване на стандартни формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Версията на български език се смята за единствения автентичен текст.

(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителите са длъжни да изпращат за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз документите по ал. 1, 3 и 4 не по-късно от изпращането им за публикуване в Република България. В документите, изпратени за публикуване в страната, се посочва и датата на изпращане до "Официален вестник".

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителите са длъжни да:
1. попълват една и съща информация в документите, които изпращат до "Официален вестник" на Европейския съюз, и в тези, които изпращат до "Държавен вестник" и Регистъра на обществените поръчки;
2. представят при поискване доказателства за датите, на които са изпратени документите, и потвърждението за датата на публикуването им, предоставено от "Официален вестник" на Европейския съюз.

(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) При различие между информацията, обнародвана в "Държавен вестник" и в "Официален вестник" на Европейския съюз, за вярна се смята информацията, публикувана в "Официален вестник".

Глава четвърта

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Раздел I

Изисквания към кандидатите и участниците

(Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)


Чл. 46. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат или участник, който отговаря на предварително обявените условия.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., бр. 37 от 2006 г.) (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е:
1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

(2) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:
1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

(3) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обстоятелствата по ал. 2, наличието на които води до отстраняване на кандидата или участника.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;
7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) при които лицата по ал. 4 са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(6) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12 и чл. 103, ал. 2, т. 11 не се прилагат изискванията по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1.

(7) Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите.

(8) При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 с декларация.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2.

(10) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителите, за които се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, не могат да изискват представяне на документите по ал. 9, когато те се отнасят за обстоятелствата, вписани в търговския регистър.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато в съответната чужда държава не се издават документите по ал. 2 или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Възложителят може да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

(2) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, доколкото кандидатите или участниците трябва да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна съответната услуга, възложителят може да изиска от тях да докажат наличието на такова разрешение или членство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) За допускане до участие в процедура на кандидатите или участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, възложителят няма право да изисква набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.

Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителят може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:
1. удостоверения от банки или копие от застраховка за професионална отговорност;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството, които са обект на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Изискванията за икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците, които възложителят определя, трябва да са съобразени със стойността и обекта на обществената поръчка.

Чл. 51. (1) (Предишен текст на чл. 51, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците възложителят може в зависимост от характера, количеството и обекта на поръчката да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;
2. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изисква това;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството, както и доставката, когато включва услуги и/или подготовката и въвеждането на обекта в експлоатация;
8. (предишна т. 7, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години;
9. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка за услуги или строителство;
10. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът или участникът ще използва за извършване на строителството;
11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) за обществените поръчки за строителство и услуги - описание на мерките за опазване на околната среда, които кандидатът или участникът ще приложи при изпълнение на поръчката, ако възложителят е предвидил такива в обявлението.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват проучване на терена или монтажни работи, предоставяне на услуги и/или изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят изисквания към кандидатите или участниците за техните умения, ефективност, опит и надеждност да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи.

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

(2) Условията по ал. 1 се прилагат и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.

Чл. 52. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато обектът на обществена поръчка е сложен или със специално предназначение, възложителят може да проверява техническите възможности на кандидата или участника и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът или участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя.

Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато възложителят изисква представяне на сертификати, издадени от независими лица, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по чл. 51, ал. 1, т. 11 възложителят изисква представянето на сертификати, изготвени от независими лица, удостоверяващи съответствието на кандидата или участника с определени стандарти за опазване на околната среда, и посочва екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Независимите лица по ал. 1 и 2 трябва да са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation).

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Кандидат или участник може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на Европейския съюз.

(2) В случаите по ал. 1 възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 48, ал. 2, чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.


Раздел II

Оферта


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е допуснал представяне на варианти, участникът може да предложи няколко варианта в офертата си.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) За разглеждане се приемат само вариантите, които отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителя.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Чл. 56. (1) Всяка оферта трябва да съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г. ) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2. документ за гаранция за участие;
3. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
4. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5;
6. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.);
7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 52 от 2010 г.) подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие.
8. срок за изпълнение на поръчката;
9. предлагана цена;
10. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - в случаите, когато обществената поръчка е за строителство;
11. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;
12. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 52 от 2010 г.) Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 52 от 2010 г.) Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Пликът по ал. 1 съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 - 12, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;
2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;
3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

(3) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на ал. 1 преди изтичането на срока за получаване на офертите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Условията и редът за получаване и съхраняване на офертите, изпратени по електронен път, се уреждат с правилника за прилагане на закона.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

(2) Възложителят определя срока по ал. 1 в календарни дни.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) С изключение на откритата процедура възложителят определя срока на валидност на офертите в поканата за представяне на оферта.

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Подготовката и провеждането на процедурите се извършват от възложителя. Той отговаря за приемането и съхраняването на заявленията за участие, офертите и проектите.

(2) Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Избраните средства за комуникация трябва да са общодостъпни.

(3) Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на заявленията за участие и офертите.

(4) Всички действия на възложителя към кандидатите или участниците са в писмен вид.

(5) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(6) Възложителят е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка най-малко 4 години след приключване изпълнението на договор.


Раздел III

Гаранции

Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Кандидатът или участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.

(2) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 3 на сто от стойността на поръчката.

(4) Възложителят изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, определени със закон.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.).

Чл. 60. (1) Гаранциите се представят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

Чл. 61. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) обжалва решението на възложителя, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител - до решаване на спора;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3 когато кандидатът или участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;
2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.).

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл. 63. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.


Глава пета

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА


Раздел I

Подготовка на откритата процедура


Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм., бр. 37 от 2006 г.) При провеждане на открита процедура възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка едновременно до "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали до 36 дни, когато предварителното обявление е изпратено за обнародване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението по ал. 1 и съдържа информацията, налична към датата на изпращането му.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Срокът по ал. 1 и 2 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни, ако от датата на обнародване на обявлението в електронен вид възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и ако в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по ал. 2 и 3 срокът за получаване на оферти не може да е по-кратък от 22 дни.

Чл. 65. (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм., бр. 37 от 2006 г.) (1) При определяне на срока за получаване на офертите възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на офертите.

(2) Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:
1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;
2. оглед на мястото на изпълнение.

(3) Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

(4) Всяка промяна в срока за получаване на офертите трябва да бъде обнародвана и вписана в регистъра. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в електронната страница на "Държавен вестник".

Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.).

Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.).

Раздел II

Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 52 от 2010 г.) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 52 от 2010 г.) В присъствието на лицата по ал. 3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) След извършването на действията по ал. 4 и 5 приключва публичната част от заседанието на комисията.

(7) (Отм., предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) В протокола по ал. 7 комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.

(9) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола по ал. 7.

(10) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) След изтичането на срока по ал. 8 комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

(11) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.

Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) (1) Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

(2) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

(3) Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

(4) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по ал. 3 резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал. 1 е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) получаване на държавна помощ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Чл. 71. (1) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага:
1. по критерий "най-ниска цена" и тази цена се предлага в две или повече оферти, или
2. по критерий "икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се определи по реда на ал. 4.

Чл. 72. (1) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
3. становищата на консултантите;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
6. дата на съставяне на протокола;
7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

(2) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

(3) Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя.


Раздел III

Определяне на изпълнител на обществената поръчка


Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 24 от 2009 г.) Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. При осъществяване на предварителния контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 срокът за издаване на решението започва да тече от получаване на становището по чл. 20а, ал. 2, т. 5.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В решението по ал. 1 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г. относно изречение второ) Възложителят изпраща решението по ал. 1 на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При писмено искане от участник възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури достъп до протокола. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При писмено искане от участник възложителят е длъжен в тридневен срок от получаване на искането да предостави копие от протокола при условията на ал. 4.

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1.

Глава шеста

ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА


Чл. 75. (1) (Предишен текст на чл. 75, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В обявлението за обществена поръчка, възлагана чрез ограничена процедура, възложителят може да ограничи броя на кандидатите, които възнамерява да покани да представят оферти, като този брой не може да бъде по-малко от 5. Възложителят може да посочи и максималния брой кандидати. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите по ал. 1.

Чл. 76. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) Възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка едновременно до "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор на кандидати.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, в резултат на които е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 могат да определят срок за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението или не по-кратък от 10 дни, когато обявлението е изпратено по електронен път.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., отм., предишна ал. 3, изм., бр. 37 от 2006 г.) В случаите по ал. 3 възложителят е длъжен да посочи в обявлението за обществена поръчка конкретните обстоятелства от изключителна спешност.

Чл. 77. (1) Възложителят провежда предварителен подбор с цел да определи кандидатите, които имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят обществената поръчка.

(2) Всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор.

(3) Заявлението за участие в предварителния подбор трябва да съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, както и за обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, когато това е посочено в обявлението;
3. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.);
4. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
5. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
6. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и вида, и дела на тяхното участие, когато се предвижда участието на подизпълнители;
7. документ за гаранция за участие.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 52 от 2010 г.) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 се представят за всеки от тях, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 3, т. 1, 2, 4, 5 и 6 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При определяне на срока за получаване на заявленията за участие възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на заявленията.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят може да удължи срока за получаване на заявления за участие с не повече от 30 дни, когато в определения срок няма постъпили заявления.

Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Заявлението се представя по реда на чл. 57, ал. 1, 3, 4 и 5, по факс или се заявява по телефона.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато заявлението за участие е изпратено по факс, възложителят може да задължи кандидата да го потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка или по електронен път. Това изискване, както и срокът за получаване на писменото потвърждение, трябва да бъдат посочени в обявлението за обществена поръчка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Условията и редът за получаване и съхраняване на заявленията, изпратени по електронен път или по факс, се уреждат в правилника за прилагане на закона.

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.

Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 52 от 2010 г.) Комисията разглежда постъпилите заявления по реда на чл. 68, ал. 7 - 11 и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи, удостоверяващи тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, имат право да присъстват при отваряне на заявленията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случай че възложителят е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато в случаите по ал. 4 броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за ограничена процедура, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, комисията извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които притежават необходимите възможности. В този случай възложителят не може да покани да подадат оферти други лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.

(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора по ал. 2, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това;
3. списък на кандидатите, които отговарят на изискванията на ал. 2 и ще бъдат поканени да представят оферти, а когато броят им надвишава посочения в обявлението брой на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти - избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии;
4. дата на съставяне на протокола.

(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В срок 5 работни дни от датата на протокола възложителят обявява с решение кандидатите, предложени от комисията, които ще бъдат поканени да представят оферти. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.

(9) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 8 възложителят го изпраща до агенцията и до недопуснатите кандидати, а на всички определени кандидати изпраща едновременно писмена покана за представяне на оферти.

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Поканата за представяне на оферти за участие в ограничената процедура трябва да съдържа:
1. срок и място за представяне на офертите;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) номер и дата на обнародване на обявлението за обществена поръчка;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) копие от спецификациите и всички допълнителни документи, ако те не се съдържат в документацията за участие, или електронен адрес за достъп до спецификациите и допълнителните документи, когато те са предоставени по електронен път;
4. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) методиката за определяне на оценката по всеки показател и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) В поканата по чл. 80 възложителят определя срок за получаване на офертите, който не може да бъде по-кратък от 40 дни от датата на изпращането.

(2) Срокът по ал. 1 може да се намали до 22 дни, когато предварителното обявление е изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението по чл. 76, ал. 1 и съдържа информацията, налична към датата на изпращането му.

(3) Срокът по ал. 1 може да се намали с 5 дни, ако от датата на обнародване на обявлението възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението посочи Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена.

(4) В случаите по чл. 76, ал. 3 възложителят може да определи срок за получаване на офертите не по-кратък от 10 дни от датата на изпращането на поканата по чл. 80.

(5) В случаите по чл. 76, ал. 3 до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки кандидат може да поиска писмено от възложителя разяснение по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането и да уведоми другите кандидати по реда на чл. 29, ал. 2.

(6) При определяне на срока за получаване на офертите възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на офертите.

(7) Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни при необходимост от:
1. разглеждане на място на допълнителни документи;
2. посещение на мястото на изпълнение.

Чл. 82. (1) Всяка оферта трябва да отговаря на изискванията на чл. 56.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Участникът може да не представя повторно документите, които е представил в заявлението за участие в предварителния подбор.

Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършват по реда на чл. 68 - 72.

(2) Определянето на изпълнител на обществената поръчка и сключването на договора се извършват по реда на чл. 73 и 74.


Глава шеста "а"

(Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ


Чл. 83а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Възложителят може да възложи обществена поръчка чрез състезателен диалог, когато поръчката е особено сложна, поради което е невъзможно нейното възлагане чрез използване на открита или ограничена процедура.

(2) Обществената поръчка е особено сложна, когато по обективни причини възложителят не може да определи:
1. техническите спецификации по чл. 30, и/или
2. финансовата или правната рамка на поръчката.

(3) В решението за възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят мотивира избора на тази процедура и одобрява обявлението и описателен документ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Решението по ал. 3 се взема въз основа на предложение на назначена от възложителя комисия с участието на негови експерти, най-малко двама външни експерти, включени в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8, и поне един външен независим консултант, като всички трябва да имат квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителят определя потребностите и изискванията си в обявлението за обществена поръчка и/или в описателния документ, който замества техническите спецификации.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите само по критерия икономически най-изгодна оферта.

Чл. 83б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка едновременно до "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в състезателния диалог.

(2) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.

(3) При определяне на срока за получаване на заявленията за участие възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на заявленията.

Чл. 83в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Възложителят може да посочи в обявлението минималния и максималния брой кандидати, които възнамерява да покани да участват в състезателен диалог, като минималният брой не може да бъде по-малък от трима. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.

(2) Възложителят може да предвиди състезателният диалог да се извърши на последователни етапи, за да намали броя на предложенията, които да се обсъдят при диалога, като приложи критериите, посочени в обявлението или в описателния документ.

Чл. 83г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Предварителният подбор на кандидатите, подали заявление, се извършва по реда на чл. 79, ал. 1 - 6.

(2) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това;
3. списък на кандидатите, които отговарят на изискванията и ще бъдат поканени да участват в диалог;
4. дата на съставяне на протокола.

(3) В срок 5 работни дни от датата на протокола възложителят обявява с решение кандидатите, предложени от комисията, които ще бъдат поканени да участват в диалог. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.

(4) В тридневен срок от приключване на предварителния подбор възложителят изпраща едновременно писмени покани на избраните кандидати за участие в диалог, а до агенцията и до недопуснатите кандидати - решението си по ал. 3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.

Чл. 83д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Поканата за участие в диалог съдържа най-малко:
1. номер и дата на обнародване на обявлението за обществена поръчка;
2. копие от описателния документ и всички допълнителни документи или електронен адрес за достъп до тях, когато те са предоставени по електронен път;
3. дата и място за провеждане на диалога;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) методиката за определяне на оценката по всеки показател и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.

Чл. 83е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Комисията, извършила предварителния подбор, провежда диалог с всеки от одобрените кандидати с цел да определи параметрите на поръчката, които в най-голяма степен отговарят на потребностите на възложителя.

(2) По време на диалога могат да се обсъждат всички основни характеристики на поръчката.

(3) На всички кандидати, участващи в диалога, се гарантира равнопоставеност, като им се предоставя еднаква информация.

(4) Комисията няма право да предоставя предложенията или друга поверителна информация, получена от кандидат, участващ в диалога, на другите кандидати без неговото съгласие.

(5) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.

(6) След приключване на диалога с всички кандидати комисията изготвя доклад до възложителя, в който предлага кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти.

Чл. 83ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) В срок 5 работни дни от представяне на доклада на комисията възложителят обявява с решение диалога за приключен и определя кандидатите, които ще покани да представят оферти.

(2) В тридневен срок от решението по ал. 1 възложителят го изпраща едновременно до агенцията и до всички кандидати, участвали в диалога, а до определените кандидати изпраща и писмена покана за представяне на оферти.

(3) В поканата по ал. 2 възложителят посочва краен срок за получаване на офертите и адреса, на който трябва да бъдат изпратени.

(4) Офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и да съдържа всички направени по време на диалога предложения за изпълнение на поръчката.

(5) По искане на комисията офертите могат да бъдат променяни, допълвани и уточнявани. Тези промени, допълнения и уточнения не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поканата за представяне на оферта, ако това ще доведе до ограничаване на конкуренцията или до дискриминация на кандидатите.

(6) Комисията оценява получените оферти по показателите, определени в обявлението или описателния документ, и избира икономически най-изгодната оферта.

(7) Комисията може да поиска от участника, представил икономически най-изгодната оферта, да поясни някои характеристики от офертата или да потвърди задълженията си по нея, при условие че това не води до промяна в основните характеристики на офертата или на поканата за представяне на оферта, както и до ограничаване на конкуренцията или до дискриминация на кандидатите.

Чл. 83з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка и сключва договор с него по реда на чл. 73 и 74.

Глава седма

ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ


Раздел I

Процедура на договаряне с обявление


Чл. 84. Възложителите могат да възлагат обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление само когато:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) откритата или ограничената процедура или състезателния диалог са прекратени по чл. 39, ал. 1, т. 2 и първоначално обявените условия не са съществено променени;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) по изключение естеството на доставката, услугата или строителството, или рисковете, свързани с тях, не позволяват предварително определяне на стойността;
3. естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно техническите спецификации, за да се възложи поръчката по реда на откритата или на ограничената процедура;
4. поръчката е за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2;
5. в областта на строителството се извършва изследователска, експериментална или развойна дейност, която не е с цел печалба или възстановяване на разходите за тази дейност.

Чл. 85. В решението по чл. 25, ал. 1 възложителят е длъжен да мотивира избора на процедурата на договаряне с обявление.

Чл. 86. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) Обявлението за обществена поръчка се изпраща едновременно до "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в процедурата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, в резултат на които е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 могат да определят срок за получаване на заявления за участие в процедурата на договаряне не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението или не по-кратък от 10 дни, когато обявлението е изпратено по електронен път.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по ал. 3 в обявлението за обществената поръчка възложителят е длъжен да посочи и конкретните обстоятелства от изключителна спешност.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да ограничи броя на кандидатите, които възнамерява да покани да участват в договарянето, като този брой не може да бъде по-малко от трима. Възложителят може да посочи и максималния брой кандидати. Броят на кандидатите трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите по ал. 5.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да предвиди договарянето да се проведе на няколко последователни етапа, като на всеки следващ етап броят на разглежданите оферти се намалява с цел постигане на възможно най-пълно съответствие на офертите с обявените изисквания.

(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При определяне на срока за получаване на заявленията за участие възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на заявленията.

(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят може да удължи срока за получаване на заявления за участие с не повече от 30 дни, когато в определения срок няма постъпили заявления.

Чл. 87. (1) Заявлението за участие в процедура на договаряне с обявление трябва да отговаря на изискванията по чл. 77, ал. 3 - 5.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Заявлението се представя по реда на чл. 57, ал. 1, 3, 4 и 5, по факс или се заявява по телефона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато заявлението за участие е изпратено по факс, възложителят може да задължи кандидата да го потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка или по електронен път. Това изискване, както и срокът за получаване на писменото потвърждение, трябва да бъдат посочени в обявлението за обществена поръчка.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.

Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 52 от 2010 г.) Комисията разглежда постъпилите заявления по реда на чл. 68, ал. 7 - 11 и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи за тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на заявленията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, той е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случай че възложителят е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато в случаите по ал. 4 броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедура на договаряне с обявление, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, комисията извършва подбор въз основа посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които притежават необходимите възможности. В този случай възложителят не може да покани да участват в договарянето други лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.

(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора по ал. 2, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това;
3. списък на кандидатите, които отговарят на изискванията на ал. 2 и ще бъдат поканени да участват в договарянето, а когато броят на кандидатите е по-голям от трима - избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии;
4. датата на съставяне на протокола.

(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В срок 5 работни дни от датата на протокола по ал. 7 възложителят обявява с решение кандидатите, предложени от комисията, които ще бъдат поканени за участие в договарянето. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.

(9) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 8 възложителят го изпраща до агенцията и до недопуснатите кандидати, а на всички кандидати по ал. 7, т. 3 изпраща едновременно писмени покани за участие в договарянето.

Чл. 89. (1) Поканата за участие в договаряне трябва да съдържа:
1. дата и място за провеждане на договарянето;
2. изискване за допълнителни доказателства за заявените обстоятелства, ако такива са необходими;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) краен срок за получаване на първоначална оферта, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от изпращане на поканата;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) адреса, на който трябва да бъде изпратена офертата;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) номер и дата на обнародване на обявлението за обществена поръчка;
6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) копие от спецификациите и всички допълнителни документи, ако те не се съдържат в документацията за участие, или електронен адрес за достъп до спецификациите и допълнителните документи, когато те са предоставени по електронен път.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Комисията провежда договарянето с поканените участници за определяне на клаузите на договора съгласно обявените изисквания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на участниците.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят определя за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран от комисията на първо място, по реда на чл. 73 и 74.


Раздел II

Процедура на договаряне без обявление


Чл. 90. (1) Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) откритата или ограничената процедура е прекратена по чл. 39, ал. 1, т. 1 и първоначално обявените условия не са съществено променени;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) в случаите по чл. 39, ал. 1, т. 3 поканят за участие в процедурата само участниците, които са представили оферти и отговарят на изискванията, посочени в обявлението за откритата или ограничената процедура или състезателния диалог;
3. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;
4. поради непреодолима сила не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;
5. стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;
6. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;
7. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
8. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;
9. е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител не по-късно от три години от възлагането на първата поръчка при наличие на следните условия:
а) първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;
б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;
в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;
10. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.);
11. обект на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на закона;
12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, постигнати на търг за разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 6 и 9 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от три години.

Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В решението за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление възложителят мотивира избора на тази процедура и одобрява поканата за участие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В поканата за участие в процедура на договаряне без обявление възложителят определя предмета на поръчката, както и изисквания за изпълнението й. В поканата могат да се включват и изисквания за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 и за техническите възможности и/или квалификация на кандидата по чл. 51.

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Поканата за участие в процедура на договаряне без обявление се изпраща до избраните лица и до агенцията, с изключение на случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12.

Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Комисията провежда договарянето с кандидатите за определяне на условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато възложителят е поканил повече от един кандидат, направените предложения и постигнатите договорености с всеки от тях се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на участниците.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят определя за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран от комисията на първо място, по реда на чл. 73 и 74.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 разпоредбите на ал. 1 - 6 не се прилагат и договорът се сключва по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.

(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12 разпоредбите на ал. 1 - 6 не се прилагат и договорът се сключва по реда на Търговския закон.


Глава седма "а"

(Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ


Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Рамково споразумение е споразумението, сключено между един или повече възложители и един или повече потенциални изпълнители на обществени поръчки, чиято цел е да се определят предварително условията на договорите, които страните възнамеряват да сключат за определен период не по-дълъг от 4 години, включително относно цените, и при възможност - предвидените количества. По изключение срокът на рамковото споразумение може да бъде по-дълъг от 4 години, като възложителят посочва мотивите за това в обявлението.

(2) Когато възложителят сключва рамково споразумение с няколко лица, техният брой не може да бъде по-малък от трима, при условие че е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор, и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

(3) Възложителите могат да сключват рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки въз основа на всяка проведена процедура, с изключение на процедура на договаряне без обявление. При сключване на рамково споразумение се прилагат критериите по чл. 37.

(4) В случаите на сключване на договор въз основа на рамково споразумение страните нямат право да променят съществено условията, определени в рамковото споразумение.

(5) Рамково споразумение не може да бъде сключвано или прилагано, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Чл. 93б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато в рамковото споразумение са определени всички условия, възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези условия.

Чл. 93в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Когато рамковото споразумение е сключено с едно лице и в него не са определени всички условия, възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта.

(2) Когато рамковото споразумение е сключено с повече от едно лице и в него не са определени всички условия, възложителят:
1. отправя писмена покана до всички страни по рамковото споразумение за всеки договор, който предстои да бъде сключен;
2. определя подходящ срок за представяне на оферти, като вземе предвид предмета и времето, необходимо за изпращане на офертите;
3. пази в тайна съдържанието на представените в писмен вид оферти до изтичането на срока за получаване на оферти;
4. определя за изпълнител на съответния договор участника, предложил най-добрата оферта съгласно критериите, включени в рамковото споразумение.

Чл. 93г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 73 и сключва договор по реда на чл. 74.


Глава седма "б"

(Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)

ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКИ


Чл. 93д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Динамична система за доставки е изцяло електронен процес за осъществяване на обичайни доставки, чиито пазарни характеристики отговарят на изискванията на възложителя. Системата действа за период не по-дълъг от 4 години и е отворена през срока си на действие за включване на всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите. По изключение срокът на действие на системата може да е по-дълъг от 4 години, като възложителят посочва мотивите за това в обявлението.

(2) Динамична система за доставки се създава чрез открита процедура.

(3) В системата се включва всеки кандидат, който:
1. отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявлението;
2. е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите, определени от възложителя;
3. е представил всички документи, посочени от възложителя в обявлението.

(4) Предварителните оферти по ал. 3, т. 2 могат да бъдат променяни по всяко време в срока на действие на системата по такъв начин, че да отговарят на спецификациите.

(5) При създаването на система по ал. 1 и възлагането на обществени поръчки чрез нея възложителите използват единствено електронни средства.

Чл. 93е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) При създаването на динамична система за доставки възложителите:
1. публикуват обявление за обществена поръчка, в което изрично се отбелязва създаването на системата;
2. определят техническите спецификации по реда на чл. 30 - 33, вида на доставките, както и цялата необходима информация относно системата, вида и техническите характеристики на използваните електронни средства.

(2) От публикуване на обявлението за създаване до изтичането на срока на действие на системата възложителите предоставят чрез електронните средства пълен, директен и неограничен достъп до техническите спецификации, както и до всички допълнителни документи, като в обявлението задължително се посочва Интернет адрес, на който те са достъпни.

Чл. 93ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Предварителна оферта за участие в динамичната система за доставки може да се подава по всяко време в срока на действие на системата.

(2) За разглеждане на офертите по ал. 1 възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.

(3) Комисията разглежда всяка постъпила предварителна оферта и въз основа на обявените критерии и правила предлага на възложителя да включи или да откаже включването на кандидата в динамичната система за доставки.

(4) Възложителят е длъжен да вземе решение в 15-дневен срок от подаване на предварителната оферта и да уведоми кандидата за включването му в динамичната система за доставки или за отказа да бъде включен в тридневен срок от датата на решението.

Чл. 93з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Преди възлагане на всеки договор за обществена поръчка за доставка възложителят публикува опростено обявление, с което поканва всички заинтересовани лица да представят предварителни оферти в съответствие с чл. 93е, ал. 1, т. 2 и определя срок за представяне на предварителните оферти не по-кратък от 15 дни от изпращане на обявлението.

(2) Предварителните оферти се оценяват и кандидатите се включват в системата по реда на чл. 93ж, ал. 2 - 4.

Чл. 93и. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) След вземане на решенията по чл. 93ж, ал. 4 възложителят отправя покана до всички включени в динамичната система за доставки да представят оферти за всеки отделен договор за обществена поръчка за доставка в рамките на системата.

(2) В поканата по ал. 1 възложителят определя срок за представяне на офертите и може да направи допълнителни уточнения във връзка с критериите за възлагане на договора за обществена поръчка.

Чл. 93к. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Комисията по чл. 93ж, ал. 2 разглежда и класира офертите и предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка за доставка с участника, чиято оферта е получила най-висока оценка въз основа на критериите, определени в обявлението или в поканата по чл. 93и.

(2) Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 73 и сключва договор по реда на чл. 74.

Чл. 93л. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Динамичната система за доставка не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

(2) Достъпът до динамичната система за доставка и участието в нея са свободни и безплатни за всички заинтересовани лица.


Глава осма

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ


Раздел I

Подготовка на конкурс за проект


Чл. 94. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Разпоредбите на тази глава се прилагат при провеждане на конкурс за проект:
1. организиран като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга;
2. с присъждане на награди и/или плащания за участниците в конкурса.

(2) (Предишен текст на чл. 94 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Конкурс за проект се провежда за придобиването на:
1. устройствена концепция за изработване на устройствена схема, устройствен план, план за земеразделяне или лесоустройствен проект;
2. идеен проект за изработването на проекти, в т. ч. ландшафтни, архитектурни, конструктивни, технологични, инсталационни, както и проекти за произведения на изкуството и за реставрации и възстановяване на паметници на културата;
3. проект в областта на обработката на данни;
4. други проекти.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 79 от 2006 г.) Условията и редът за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране се определят с наредба на Министерския съвет.

Чл. 95. (1) Конкурсът за проект може да бъде открит или ограничен.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При открит конкурс всички заинтересовани лица могат да представят проекти.

(3) При ограничен конкурс проекти могат да представят само кандидати, които въз основа на предварителен подбор са били поканени от възложителя.

Чл. 96. (1) Възложителят взема решение за провеждане на конкурс за проект, с което одобрява обявлението за участие и конкурсната програма.

(2) Конкурсната програма трябва да съдържа:
1. проектната задача и указания за изпълнението й;
2. всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;
3. критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта.

(3) Цената на конкурсната програма не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване.

Чл. 97. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) Възложителят изпраща обявление за провеждането на конкурс за проект едновременно в "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко:
1. петдесет и два дни преди крайния срок за получаване на проектите при открит конкурс;
2. тридесет и седем дни преди крайния срок за получаване на заявления за участие в ограничен конкурс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Обявлението за конкурс за проект трябва да съдържа до 650 думи и да е изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.).

(4) При ограничен конкурс възложителят може да ограничи в обявлението броя на участниците, които ще покани да представят проекти, но техният брой не може да бъде по-малък от 5.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В обявлението за ограничен конкурс възложителят посочва обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите.


Раздел II

Провеждане на конкурс за проект


Чл. 98. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Заявленията за участие в ограничен конкурс за проект могат да бъдат подавани писмено по реда на чл. 57, ал. 1, 3, 4 и 5, по факс или по телефона. Когато заявлението е подадено по телефона, то трябва да бъде писмено потвърдено преди крайната дата за получаване на заявленията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В обявлението за ограничен конкурс за проект възложителят може да включи изискване изпратените по факс заявления за участие да бъдат потвърдени по пощата или по електронен път.

(3) (Предишен текст на чл. 98, изм - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят извършва предварителен подбор и изпраща покани на одобрените кандидати да представят проекти по реда на чл. 79, 80 и чл. 81, ал. 1..

Чл. 99. (1) За разглеждане и класиране на проектите възложителят назначава жури, което се състои най-малко от трима членове.

(2) Членовете на журито трябва да отговарят на изискванията на чл. 35.

(3) Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална квалификация или правоспособност, най-малко 1/3 от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация или правоспособност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Журито е независимо при вземането на решения и изразяването на мнение по проектите.

Чл. 100. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят определя длъжностно лице, което да приема конкурсните проекти, които се представят по реда на чл. 57, ал. 1 или 5.

(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да пази в тайна обстоятелствата, станали му известни във връзка с конкурсните проекти, за което представя писмена декларация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Представените конкурсни проекти се номерират по реда на тяхното постъпване и се съставя списък на номерата и съответстващите им имена на участниците. Списъкът се поставя в плик, който се запечатва и не се отваря до датата на обявяване на резултатите от конкурса.

(4) При открит конкурс участниците представят данни и доказателства за професионалната си квалификация и правоспособност в отделен непрозрачен плик, който се отваря след класиране на проектите.

Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Журито разглежда проектите и съставя протокол за класирането им. Класирането на проектите се извършва по критериите, посочени в обявлението за откриване на процедурата.

(2) Журито съставя протокол за класирането на проектите, подписан от всички членове.

(3) В протокола се посочват и забележките на журито и въпросите, които трябва да бъдат допълнително изяснени или уточнени, ако това е необходимо.

(4) В случаите по ал. 3 журито уведомява участниците и им дава възможност да отговорят на въпросите, след което изменя или допълва протокола, ако това е необходимо.

(5) При открит конкурс журито предлага за отстраняване от класирането участниците в конкурса, които не отговарят на критериите по ал. 1.

(6) Възложителят обявява с решение класирането на участниците в конкурса съгласно протокола на журито, както и наградите и/или другите плащания.

(7) Възложителят изпраща информация за проведения конкурс до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след вземане на решението по ал. 6.

(8) Информацията по ал. 7 се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(9) Информация по ал. 7, оповестяването на която противоречи на закон, не се вписва в Регистъра на обществените поръчки. В този случай възложителят мотивира това пред агенцията.


ЧАСТ ТРЕТА

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО, ЕНЕРГЕТИКАТА, ТРАНСПОРТА И ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ


Глава девета

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Раздел I

Общи положения


Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Разпоредбите на част трета се прилагат от:
1. възложителите по чл. 7, т. 5 и 6;
2. възложителите по чл. 7, т. 1, 3 и 4 при извършване на някоя от дейностите по чл. 7а - 7д.

(2) Обществена поръчка, която има за предмет дейности по чл. 7а - 7д и други дейности по закона, се подчинява на правилата, приложими за дейността, която е основен предмет на поръчката.

(3) В случай че по отношение на една от дейностите - обект на обществена поръчка, са приложими специалните правила на тази част, а спрямо другата дейност - общите правила на закона, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен обект на обществената поръчка, тя се възлага по реда на общите правила на закона.

(4) В случай че по отношение на една от дейностите - обект на обществена поръчка, са приложими специалните правила на тази част, а другата не се подчинява нито на общите, нито на специалните разпоредби на закона, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен обект на обществената поръчка, тя се възлага по реда на тази част.

Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление.

(2) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато:
1. откритата процедура, ограничената процедура или процедурата на договаряне с обявление е прекратена, тъй като не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма допуснати кандидати или участници и първоначално обявените условия не са съществено променени;
2. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;
3. поради непреодолима сила не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;
4. предметът на договора има за цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и няма за цел печалба или възстановяване на разходите за тази дейност и доколкото възлагането на такъв договор не накърнява конкурентното възлагане на последващи договори, които по-специално са насочени към постигането на тези цели;
5. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, при което смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;
6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
7. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или, въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;
8. е необходимо повторение на строителство от същия изпълнител при наличие на следните условия:
а) първата поръчка е възложена при открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;
б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;
в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;
9. обект на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет с правилника за прилагане на закона;
10. поръчката се възлага въз основа на рамково споразумение, сключено по реда на закона;
11. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, включително при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност.

(3) В случаите по ал. 2, т. 5 и 8 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от три години.

(4) В случаите по ал. 2, т. 9 договорът се сключва по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.

(5) В случаите по ал. 2, т. 11 договорът се сключва по реда на Търговския закон.

Чл. 104. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) При открита процедура, когато възложителите са изпратили предварително обявление, срокът за получаване на оферти може да се намали до 22 дни от датата, на която е изпратено обявлението за откриване на процедурата.

(2) Когато обявлението за откриване на процедурата е изпратено и по електронен път, срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни.

Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Срокът за получаване на заявления за участие в ограничени процедури и процедури на договаряне с обявление не може да бъде по-кратък от 37 дни от датата, на която е изпратено обявлението.

(2) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.

(3) Срокът за получаване на офертите при ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление може да се определи чрез споразумение между възложителя и определените кандидати при предварителния подбор. Споразумение се допуска само при условие, че на всички кандидати се предоставя еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.

(4) Когато не се постигне споразумение по ал. 3, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 24 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти или за участие в договарянето.

(5) В случаите по ал. 4, когато възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие и ако в обявлението е посочен интернет адрес, на който тя може да се намери, срокът може да се намали с 5 дни.


Раздел II

Система за предварителен подбор на изпълнителите


Чл. 105. (1) Възложителите могат да създават и използват системи за предварителен подбор на изпълнителите на обществени поръчки.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Системите за предварителен подбор могат да включват различни етапи на подбор.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Системите за предварителен подбор се основават на обективни критерии и правила, които се определят от възложителя и могат да бъдат променяни от него при необходимост.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Критериите и правилата за подбор включват изисквания за икономическо и финансово състояние по чл. 50, ал. 1 и/или технически възможности, и/или квалификация по чл. 51, ал. 1 и могат да включват изискванията на чл. 47, ал. 1 и 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато критериите и правилата за подбор включват технически спецификации, прилагат се разпоредбите на чл. 30 - 32.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато критериите за подбор на кандидатите съдържат изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности, и/или квалификация, кандидатът може да се позове на ресурсите на трети лица без значение на правните отношения между него и третите лица. В тези случаи кандидатът трябва да представи на възложителя доказателства, че ресурсите са в наличност за целия период на действие на системата за предварителен подбор. В случай че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, той може да се позове на ресурсите на лице, включено в обединението, или на трети лица при същите условия.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Критериите и правилата за подбор по ал. 3 се предоставят при поискване на кандидатите. Актуализирането на тези критерии и правила се съобщава на лицата, включени в системата за предварителен подбор.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., предишна ал. 4, изм., бр. 37 от 2006 г.) Възложителите изпращат обявление за създадените от тях системи за предварителен подбор на изпълнители за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Когато системата е със срок повече от три години, обявлението се обнародва всяка година.

(9) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Обявлението по ал. 8 се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(10) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато описанието на обекта на системата за предварителен подбор и/или на критериите и правилата за подбор е с голям обем, възложителят включва в обявлението кратко описание, а подробните изисквания се включват в документацията.

(11) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато възложителят използва система за предварителен подбор, той избира кандидатите за участие в ограничени процедури и процедури на договаряне в съответствие с изискванията на тази система.

(12) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато един възложител смята, че системата за предварителен подбор на друго лице отговаря на неговите изисквания, той съобщава на заинтересованите лица, че ще се ползва от нея.

Чл. 106. (1) Заявление за участие в системата за предварителен подбор може да се подава по всяко време в срока на действие на системата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) За разглеждане на заявленията за участие в системата за предварителен подбор възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Комисията разглежда всяко постъпило заявление и въз основа на обявените обективни критерии и правила предлага на възложителя да включи или да откаже включването на кандидата в системата за предварителен подбор.

(4) Възложителят е длъжен да вземе решение в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в системата за предварителен подбор.

(5) Когато за решението по ал. 4 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира кандидата в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и за датата, до която ще бъде взето решение.

(6) В 15-дневен срок от датата на решението по ал. 4 възложителят уведомява кандидата за включването му в системата за предварителен подбор или за отказа си за това. Отказът се мотивира.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При вземане на решение по ал. 4 или когато се изменят критериите и правилата, възложителите не могат да:
1. налагат на кандидатите условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;
2. изискват проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителите поддържат списъци на кандидатите, които са включени в системите за предварителен подбор на изпълнители на обществени поръчки, които могат да се разделят на категории в зависимост от обекта на поръчката, за която се отнася системата. В случаите по чл. 105, ал. 12, възложителят е длъжен да предоставя информация за системата и списъците на други възложители.

(9) Възложителят може да прекрати участието в системата за предварителен подбор на кандидат, който е престанал да отговаря на обявените критерии. Той е длъжен да го уведоми за това най-малко 15 дни преди датата на прекратяване, като се мотивира.


Раздел III

(Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)

Рамково споразумение


Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.).

Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.).


Глава десета

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА


Чл. 109. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., предишен текст на чл. 109, изм., бр. 37 от 2006 г.) При условията на чл. 23 възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 могат да изпращат за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки предварително обявление или предварително обявление-покана за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца. Видът на обявлението е по избор на възложителя.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителите могат да публикуват в профила на купувача предварително обявление за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца при условията на чл. 23, ал. 2.

Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато възложителите публикуват предварително обявление за големи проекти, които са били включени в предишно предварително обявление, те могат да не повтарят тази информация, като посочат обявлението, което я съдържа.

Чл. 111. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителите могат да обявяват възлагането на обществена поръчка чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление и чрез:
1. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.);
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) предварително обявление-покана, обнародвано по реда на чл. 23;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) обявление за системата за предварителен подбор по чл. 105, ал. 9.

Чл. 112. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Предварителното обявление-покана служи за покана за заявяване на интерес за участие в процедурата от потенциалните кандидати.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Предварителното обявление-покана трябва да съдържа до 650 думи и да е изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(3) Предварителното обявление-покана трябва да съдържа и следната информация, ако е налична към датата на изпращането му:
1. възможност за сключване на рамкови споразумения;
2. възможност за възлагане на допълнителна поръчка;
3. начална или крайна дата за изпълнение на поръчката;
4. срок на договора;
5. изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата, както и за техническите му възможности и/или квалификация;
6. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора;
7. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) критерии за избор на изпълнител и относителната тежест на показателите в комплексната оценка на офертата;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;
9. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) друга информация, определена в образеца, одобрен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Възложителят предоставя при поискване от заинтересованите лица техническите спецификации, които използва често в договорите за доставка, строителство или услуги, или техническите спецификации, които възнамерява да приложи при възлагане на обществените поръчки, предвидени в предварителните обявления.

(2) Когато техническите спецификации се основават на документи, с които заинтересованите лица разполагат, е достатъчно посочването на тези документи.

Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Когато процедурата на договаряне с обявление или ограничената процедура е обявена чрез предварително обявление-покана, възложителят изпраща покана за участие в процедурата на всички кандидати, заявили интерес в срока, посочен в предварителното обявление-покана.

(2) Поканата за участие в процедурата се изпраща едновременно до всички кандидати не по-късно от 12 месеца след датата на изпращане на предварителното обявление-покана. Поканата се изпраща най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявления за участие, а когато е изпратена по електронен път, срокът за получаване на заявления може да бъде намален със 7 дни.

(3) Когато предварителното обявление-покана не съдържа информацията по чл. 112, ал. 3, възложителят предоставя тази информация на кандидатите с поканата по ал. 1, като посочва и:
1. адрес и дата за подаване на заявление за участие;
2. документи, които трябва да бъдат приложени към заявлението за участие.

(4) Когато от деня на публикуване на предварителното обявление-покана възложителят е осигурил пряк и неограничен достъп по електронен път до информацията по чл. 112, ал. 3, в поканата за участие в процедурата се посочва Интернет-адресът, на който е предоставена тази информация.

(5) Възложителят провежда предварителния подбор по реда на чл. 77 - 79.

(6) При подбора на кандидатите в ограничена процедура или в процедура на договаряне с обявление възложителят не може да:
1. налага на кандидат условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;
2. изисква проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.

Чл. 115. Когато процедурата на договаряне или ограничената процедура е обявена чрез обявление за система за предварителен подбор, възложителят извършва предварителен подбор на кандидатите за участие съгласно изискванията на тази система.

Чл. 116. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.).

Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Разглеждането, оценяването и класирането на офертите и определянето на изпълнител на поръчката при ограничена процедура се извършват по реда на чл. 68 - 74.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Разглеждането, оценяването и класирането на офертите и определянето на изпълнител на поръчката при процедура на договаряне се извършват по реда на чл. 88 - 89.

Чл. 118. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителят може да отстрани оферта за доставка, когато делът на стоките с произход от трети страни надвишава 50 на сто от общата стойност на стоките, включени в нея.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, ако има сключен договор между Европейския съюз или Република България и трета страна, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Произходът на стоките се определя в съответствие с действащото митническо законодателство.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато две или повече оферти са еквивалентни в съответствие с критерия за оценка на офертите, с предимство се класират офертите, които не могат да бъдат отстранени съгласно ал. 1. Цените на офертите се смятат за еквивалентни, ако разликата между тях не надвишава три на сто.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Една оферта не може да бъде предпочетена пред друга съгласно ал. 4, когато нейното приемане би задължило възложителя да закупи стоки с технически характеристики, които се различават от тези на съществуващите, което би довело до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането.

Чл. 118а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Когато се възлага обществена поръчка за услуга с предмет изследователска и развойна дейност чрез открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление, в информацията за сключен договор възложителите могат да не посочват предмет и количество, в случай че публикуването им би нарушило търговска тайна. В такива случаи информацията съдържа всички данни от обявлението.

(2) Когато се възлага обществена поръчка за услуга с предмет изследователска и развойна дейност чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 103, ал. 2, т. 4, в информацията за сключен договор възложителите могат да не посочват предмет и количество.

(3) В случай на сключен договор чрез система за предварителен подбор информацията за сключен договор съдържа най-малко данните за изпълнителя, включени в списъка по чл. 106, ал. 8.

Чл. 118б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) (1) Когато дейност по чл. 7а - 7д е изложена на конкуренция, надзорният орган в съответната област може да уведоми агенцията чрез изпращане на становище, придружено с доказателства, за изключване на тази дейност от приложното поле на закона.

(2) Агенцията в едномесечен срок изпраща документите по ал. 1 на Европейската комисия за вземане на решение.

Чл. 119. За всички неуредени въпроси в част трета се прилагат съответно разпоредбите на част втора.


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ОБЖАЛВАНЕ И КОНТРОЛ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)


Глава единадесета

ОБЖАЛВАНЕ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.)


Чл. 120. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 52 от 2010 г.) (1) На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на възложителите в процедура за:
1. възлагане на обществена поръчка, включително чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
2. сключване на рамково споразумение;
3. създаване на динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
4. конкурс за проект.

(2) Решенията по ал. 1 се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

(3) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в "Официален вестник" на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедура;
2. получаване на решението по чл. 79, ал. 8, чл. 83г, ал. 3, чл. 83ж, ал. 1 и чл. 88, ал. 8;
3. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
4. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител.

(4) Жалба по ал. 3 може да се подава от:
1. всяко заинтересовано лице - в случаите по т. 1 и 4;
2. всеки заинтересован кандидат в процедурата - в случаите по т. 2;
3. всеки заинтересован кандидат или участник - в случаите по т. 3.

(5) В случаите по ал. 3, т. 1 и 4, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

(6) Жалба срещу решението за класиране на участниците в конкурса за проект може да подава всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник в срока по ал. 3.

Чл. 120а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 52 от 2010 г.) (1) Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".

(2) Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:
1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Чл. 120б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Чл. 121. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва. В тридневен срок от получаването й възложителят е длъжен да изпрати до Комисията за защита на конкуренцията становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства.

(2) Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:
1. наименование на органа, до който се подава;
2. наименование, седалище и адрес на управление и данни за съдебната регистрация на жалбоподателя - юридическо лице; името, адреса и данни за самоличността на жалбоподателя, когато е физическо лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) наименование и адрес на възложителя;
4. данни за обществената поръчка и решението, действието или бездействието, което се обжалва;
5. оплакванията и искането на жалбоподателя;
6. подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник.

(3) Искане за налагане на временна мярка се прави едновременно с подаването на жалбата.

(4) Към жалбата се прилагат доказателствата, с които жалбоподателят разполага, и документ за платена държавна такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(5) Ако жалбата не отговаря на изискванията по ал. 2 или не е представен документ за платена държавна такса, Комисията за защита на конкуренцията уведомява жалбоподателя и му дава тридневен срок за отстраняване на нередовностите.

(6) Комисията за защита на конкуренцията не образува производство, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) жалбата е подадена след изтичането на срока по чл. 120, ал. 3;
2. не са отстранени нередовностите в срока по ал. 5;
3. не е представен документ за внесена държавна такса;
4. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.);
5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) жалбата е оттеглена преди образуването му.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) В случаите по ал. 6 председателят на Комисията за защита на конкуренцията връща жалбата с разпореждане, което подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му.

(8) Възложителят може сам да отстрани нарушението до произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията по жалбата.

Чл. 121а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 52 от 2010 г.) (1) В тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство и определя докладчик.

(2) Когато в жалбата е направено искане за налагане на временна мярка, Комисията за защита на конкуренцията се произнася по него в закрито заседание с мотивирано определение в 7-дневен срок от образуването на производството.

(3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането след преценка на възможните последици от налагането на временна мярка за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес, направена въз основа на твърденията по жалбата, становището на възложителя и приложените доказателства от страните.

(4) Комисията за защита на конкуренцията може да не наложи временна мярка, когато отрицателните последици за всички интереси, които могат да се увредят, превишават ползата от нейното налагане.

(5) Произнасянето по временната мярка не обвързва Комисията за защита на конкуренцията при решаване на спора по същество, както и не засяга останалите искания на жалбоподателя.

(6) Определението за налагане на временна мярка подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му на страните. Обжалването на определението не спира производството пред Комисията за защита на конкуренцията.

Чл. 121б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) (1) Когато се обжалва решението за избор на изпълнител, възложителят може в становището по чл. 121, ал. 1 да поиска от Комисията за защита на конкуренцията допускане на предварително изпълнение на решението.

(2) Възложителят мотивира искането по ал. 1 и прилага доказателства в подкрепа на твърденията си.

(3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането за допускане на предварително изпълнение с определение в закрито заседание в тридневен срок от получаване на становището.

(4) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител по изключение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда.

(5) Предварително изпълнение по ал. 4 не се допуска, когато е мотивирано с икономически интереси, свързани с разходи за:
1. отлагане изпълнението на договора;
2. откриване на нова процедура за възлагане на поръчката.

(6) Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му на страните.

(7) Върховният административен съд се произнася по определението в закрито заседание в 7-дневен срок от образуване на производството по частната жалба.

Чл. 122. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 52 от 2010 г.) (1) Когато е образувано производство срещу решение за определяне на изпълнител и не е допуснато предварително изпълнение, Комисията за защита на конкуренцията служебно проверява за наличие на висящо производство срещу друго решение на възложителя по същата процедура.

(2) Комисията за защита на конкуренцията спира производството, образувано по жалба срещу решение за избор на изпълнител, когато установи висящо производство по ал. 1.

(3) Производството се възобновява служебно или по искане на една от страните след отпадане на основанието за спиране.

Чл. 122а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Докладчикът извършва проучване на обстоятелствата по жалбата, за което се подпомага от администрацията на Комисията за защита на конкуренцията.

(2) По производството пред Комисията за защита на конкуренцията се допускат писмени и устни доказателства и експертни становища.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) При използване на експертни становища в производството пред Комисията за защита на конкуренцията сумите за възнаграждения на експертите се внасят предварително от страната, която е поискала експертизата. При назначаване на експертиза по инициатива на Комисията за защита на конкуренцията разноските за експертно възнаграждение се възлагат на жалбоподателя, ако жалбата е оставена без уважение или производството е прекратено, и на възложителя - в случаите по чл. 122г, ал. 1, т. 2, 4 или 5.

(4) Страните по производството, държавните органи и длъжностните лица са задължени да оказват съдействие на Комисията за защита на конкуренцията при изпълнение на възложените й със закона задължения.

(5) Всички доказателства, събрани по производството, не могат да бъдат разгласявани, ако представляват производствена, търговска или друга защитена със закон тайна. Когато в тях се съдържат данни, представляващи класифицирана информация, се прилага редът, предвиден в Закона за защита на класифицираната информация

(6) След приключване на проучването на страните се дава възможност да се запознаят със събраните по преписката доказателства.

(7) Страните са длъжни да представят всичките си доказателства най-късно в деня преди заседанието по разглеждане на жалбата.

Чл. 122б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) След приключване на проучването докладчикът представя преписката на председателя, който насрочва открито заседание за разглеждането й.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) Страните се призовават по реда на Гражданския процесуален кодекс. При призоваването не се прилага срокът по чл. 56, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс.

(3) Страните могат да ползват адвокатска защита.

Чл. 122в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., бр. 54 от 2010 г.) Заседанията са редовни, когато присъстват най-малко трима от членовете на Комисията за защита на конкуренцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., бр. 54 от 2010 г.) Комисията за защита на конкуренцията постановява решения и определения с явно гласуване и с мнозинство от 3 гласа. В случай че на заседанието присъстват по-малко от 5 членове, решението се постановява само ако за него са гласували най-малко 3 от членовете на комисията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г.) Член на комисията не може да участва в производството по проучване по този закон, когато е заинтересован от изхода му или когато са налице основателни съмнения в неговата безпристрастност. Членът на комисията се отвежда по свой почин или по искане на страните.

(4) Заседанието започва с решаване на предварителните въпроси относно редовността на процедурата.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г.).

(6) На страните в производството могат да се задават въпроси по ред, определен от председателя.

(7) Когато счете, че обстоятелствата по жалбата са изяснени, председателят предоставя възможност на страните за становища.

(8) След изясняване на спора от фактическа и правна страна председателят закрива заседанието.

Чл. 122г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Комисията за защита на конкуренцията на закрито заседание постановява решение, с което:
1. оставя жалбата без уважение;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) отменя незаконосъобразното решение на възложителя и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие;
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
4. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) обявява за нищожно решението на възложителя;
5. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) установява нарушение на чл. 41, ал. 3 или 5 и/или нарушения в процедурата и налага предвидените санкции.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията може да даде задължителни указания по хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 52 от 2010 г.) Когато в хода на производството възложителят сключи договор, той е длъжен незабавно да уведоми Комисията за защита на конкуренцията, като изпрати и копие от договора.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Когато договорът е сключен след допускане на предварително изпълнение, но при произнасяне по жалбата Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение на закона, тя не отменя решението за определяне на изпълнител, а налага санкция в размер 10 на сто от стойността на сключения договор.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Когато установи, че договорът е сключен в нарушение на срока по чл. 41, ал. 3 или преди влизане в сила на решението за определяне на изпълнител (освен ако не е допуснато предварително изпълнение), но не се установят други нарушения на закона, Комисията за защита на конкуренцията не отменя решението за определяне на изпълнител, а налага санкция в размер 3 на сто от стойността на сключения договор.

(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) В случаите по ал. 4 и 5, когато стойността на договорите не е посочена в тях, конкретният размер на санкцията се налага от Комисията за защита на конкуренцията въз основа на назначена експертиза за очакваната стойност на сключения договор. При назначаване на експертиза разноските за възнаграждението на експерта се заплащат от възложителя.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Решението на Комисията за защита на конкуренцията е писмено и съдържа:
1. наименованието на органа, който го е издал;
2. фактическите и правните основания за издаването му;
3. мотиви;
4. диспозитивна част;
5. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Член на комисията, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението.

Чл. 122д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата в едномесечен срок от образуване на производството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Решението заедно с мотивите се изготвя и обявява най-късно в 7-дневен срок от произнасянето по жалбата.

Чл. 122е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Решението на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Върховният административен съд се произнася в срок до един месец от получаване на жалбата и решението му е окончателно.

Чл. 122ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Комисията за защита на конкуренцията с определение прекратява производството:
1. при установяване недопустимост на жалбата;
2. ако жалбоподателят - физическо лице, е починал или юридическото лице е прекратено;
3. при оттегляне на жалбата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Определенията по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на чл. 121а, ал. 6.

Чл. 122з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 52 от 2010 г.) За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията се прилага редът за обжалване на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 122и. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) (1) Обявяване недействителност на сключен договор на основанията, посочени в чл. 41б, ал. 1, може да иска:
1. всяко заинтересовано лице - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 1;
2. всяко заинтересовано лице и заинтересован кандидат - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2, букви "а" и "б";
3. заинтересован кандидат и/или заинтересован участник - в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2, буква "в".

(2) Искът се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(3) Недействителност на договора по ал. 1 може да се иска в срок до два месеца от публикуване на информация за сключен договор в Регистъра на обществените поръчки, а ако не е публикувана - от узнаването, но не по-късно от една година от сключването на договора.

Чл. 122к. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) Когато договорът бъде обявен за недействителен, всяка от страните трябва да върне на другата страна всичко, което е получила от нея. В случай че това не е възможно, отношенията се уреждат чрез връщане на паричната равностойност на полученото по договора.

Чл. 122л. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 52 от 2010 г.) Всяко заинтересовано лице може да претендира обезщетение за вреди, претърпени вследствие на нарушения при провеждане на процедура и сключване на договор за обществена поръчка, при условията на чл. 203, ал. 1, чл. 204, ал. 1, 3 и 4 и чл. 205 от Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 122м. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Сумите в изпълнение на санкциите по чл. 122г, ал. 4 и 5 се заплащат от бюджета на юридически лица - възложители, или на юридически лица, които се ръководят от възложители - физически лица.

Чл. 122н. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Комисията за защита на конкуренцията изпраща решенията по чл. 122г и определенията по чл. 121а, ал. 2, чл. 121б, ал. 3 и чл. 122ж, ал. 1 до Агенцията по обществени поръчки в 7-дневен срок от обявяването им.

Чл. 122о. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) (1) Условията и редът за обжалване на решенията на възложителите, обявяване недействителност на договорите и присъждането на обезщетения съгласно този закон се прилагат съответно при възлагане на обществените поръчки, определени с наредбата по чл. 14, ал. 7.

(2) При оспорване актовете на възложителите при възлагане на обществени поръчки, определени с наредбата по чл. 13, ал. 2, се прилага редът за оспорване на индивидуални административни актове.


Глава единадесета "а"

(Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.)

РЕД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ


Чл. 122п. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) (1) Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз препраща в деня на получаването или най-късно на следващия работен ден до Агенцията по обществени поръчки, администрацията на Министерския съвет, Министерството на външните работи и до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма уведомлението, получено от Европейската комисия, за установени от нея нарушения на възложителите при провеждане на процедура до сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.

(2) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки изпраща уведомлението по ал. 1 до съответния възложител, който в 5-дневен срок от получаването му е длъжен да представи отговор.

(3) С отговора по ал. 2 възложителят уведомява агенцията и прилага съответните доказателства, когато:
1. приеме за основателни твърденията на Европейската комисия и отстрани нарушението, или
2. посоченото в уведомлението нарушение вече е предмет на обжалване.

(4) Извън случаите по ал. 3, когато възложителят намира, че не е налице нарушение, той изпраща мотивирано становище до Агенцията по обществени поръчки и прилага доказателства.

(5) Възложителят е длъжен да преустанови всякакви действия, свързани с провеждане на процедурата или сключване на договор за обществена поръчка, от момента на получаване на уведомлението по ал. 2 до окончателното разрешаване на спора.

(6) В случаите по ал. 4 изпълнителният директор на агенцията:
1. упражнява правомощието си по чл. 19, ал. 2, т. 4, когато нарушението, посочено в уведомлението по ал. 1, е в резултат от акт на възложителя;
2. сезира компетентния държавен орган, когато нарушението произтича от прилагането на нормативен акт, който не е в съответствие с правото на Европейския съюз.

(7) Органът по ал. 6, т. 2 в 5-дневен срок уведомява агенцията с мотивирано становище и посочва съответни мерки, когато предвижда такива.

(8) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки изготвя отговор до Европейската комисия, който съдържа:
1. потвърждение, че нарушението е отстранено - в случаите по ал. 3, т. 1;
2. информация за наличие на производство по обжалване на нарушението - в случаите по ал. 3, т. 2;
3. информация за предприемане на мерки за отстраняване на нарушението - в случаите по ал. 6, т. 1 и ал. 7.

(9) Отговорът по ал. 8 с приложени към него доказателства се изпраща до Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, администрацията на Министерския съвет, Министерството на външните работи и до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в срок до 17 дни от получаването в Агенцията по обществени поръчки на уведомлението по ал. 1.

(10) Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз предоставя на Европейската комисия отговора по ал. 8 не по-късно от изтичането на 21 дни от датата на получаване на уведомлението по ал. 1.

Чл. 122р. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Обменът на информация по чл. 122п може да се извършва по електронен път с електронен подпис или по факс.

Чл. 122с. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложителите са длъжни писмено да уведомят агенцията:
1. за резултата от обжалването в случаите по чл. 122п, ал. 3, т. 2 - в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на Комисията за защита на конкуренцията;
2. когато процедурата, за която се отнася уведомлението по чл. 122п, ал. 1, е прекратена с влязло в сила решение и открият нова процедура, свързана изцяло или отчасти със същия предмет - в тридневен срок от откриването на процедурата.

Чл. 122т. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) В случаите по чл. 122с изпълнителният директор на агенцията в 7-дневен срок от получаване на уведомлението уведомява Европейската комисия по реда на чл. 122п, ал. 9.


Глава дванадесета

КОНТРОЛ


Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Контролът по изпълнение на този закон се осъществява от Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) На контрол от Сметната палата подлежат възложителите по чл. 7, които попадат в обхвата на Закона за Сметната палата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г., бр. 37 от 2006 г.) Възложителите по чл. 7, които попадат в обхвата на Закона за държавната финансова инспекция, се проверяват от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция за спазването на този закон в рамките на финансова инспекция.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Възложители, които не подлежат на финансова инспекция по Закона за държавната финансова инспекция, се проверяват от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция относно спазването на режима на обществените поръчки чрез проверки.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Заповедите за извършване на проверки от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се издават от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица.

(6) Заповедите по ал. 5 не подлежат на обжалване.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Директорът на Агенцията по обществени поръчки може да поиска от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция да осъществят правомощията си по конкретен случай.

Чл. 124. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) При извършване на проверки по чл. 123 органите на Агенцията за държавна финансова инспекция имат право:
1. на свободен достъп до проверявания обект;
2. да проверяват цялата документация, свързана с възлагането на обществени поръчки и с дейности, изискващи възлагане на обществени поръчки;
3. да изискват от длъжностните лица в проверяваните обекти документи, сведения и справки във връзка с обществените поръчки;
4. (нова - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) да претърсват помещения, транспортни средства, както и други места, в които се съхранява документация на проверявания обект, и да изземват документи, записи на компютърни информационни данни и носители на компютърни информационни данни за осигуряване на доказателства - със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи, след получено разрешение от съда.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г., бр. 37 от 2006 г.) Лицата в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция и да предоставят необходимите документи, сведения и справки, свързани с обществените поръчки.

Чл. 125. При извършване на проверки по чл. 123 контролните органи са длъжни:
1. да се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;
2. да отразяват точно резултатите от контролната дейност;
3. да не разгласяват и да не разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките.

Чл. 126. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) За резултатите от извършена проверка контролните органи от Агенцията за държавна финансова инспекция съставят доклад, съдържащ направените констатации, подкрепени с доказателства.

(2) Докладът по ал. 1 се връчва на възложителя.

(3) За констатираните административни нарушения контролните органи съставят актове за административни нарушения.

(4) При данни за извършени престъпления материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, съответните части от доклада за извършена финансова инспекция или от доклада по ал. 1 за установените нарушения на процедурите се изпращат своевременно на директора на Агенцията по обществени поръчки.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Информация за резултатите от упражнен контрол по спазването на този закон може да бъде предоставяна само от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция или от оправомощени от него длъжностни лица, както и от директора на Агенцията по обществени поръчки в случаите по ал. 5.


Глава тринадесета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 127. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г., бр. 37 от 2006 г.) Актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от три години от извършването му.

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 127а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) При неизпълнение на влезли в сила решения и/или определения на Комисията за защита на конкуренцията или на задължението по чл. 122а, ал. 4 се налага глоба на физически лица, съответно имуществена санкция на юридически лица и еднолични търговци, в размер от 5000 до 100 000 лв.

(2) Комисията за защита на конкуренцията установява извършеното нарушение и налага наказанията по ал. 1 с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

(3) Имуществените санкции и глобите по влезли в сила решения на комисията подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 127б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Комисията за защита на конкуренцията изпраща решенията по чл. 127а, ал. 2 до Агенцията по обществени поръчки в 7-дневен срок от обявяването им.

Чл. 127в. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2010 г.) (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон, констатирани от органи на Сметната палата, се съставят от оправомощени одитори в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от три години от извършването им.

(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., предишен текст на чл. 128, изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложител, който наруши забраната на чл. 15, ал. 4 - 7, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв. или с глоба в размер от 2000 до 8000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба в размер от 2000 до 8000 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Наказанията по ал. 1 се налагат и на възложител, който наруши забраната по чл. 8, ал. 2, изречение второ.

Чл. 128а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложител, който при провеждане на процедура наруши сроковете по чл. 64, чл. 76, ал. 1 - 3, чл. 81, ал. 1 - 3, чл. 83б, ал. 1 и 2, чл. 86, ал. 1 - 3, чл. 93з, ал. 1, чл. 97, ал. 1, чл. 104, чл. 104а, ал. 1, 2 и 4 и чл. 114, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 2000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.

Чл. 128б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм. и доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложител, който наруши забраната по чл. 25, ал. 5 и 7, се наказва с имуществена санкция в размер от 7000 до 25 000 лв. или с глоба в размер от 2000 до 7000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 2000 до 7000 лв.

Чл. 128в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложител, който определи технически спецификации в нарушение на чл. 32, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 7000 до 25 000 лв. или с глоба в размер от 2000 до 7000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 2000 до 7000 лв.

Чл. 128г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Член на комисията за провеждане на обществена поръчка, който наруши чл. 69, ал. 1, чл. 70, ал. 1 или чл. 72, ал. 1 и 2, се наказва с глоба в размер 500 лв.

Чл. 128д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм. и доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) (1) (Предишен текст на чл. 128д, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложител, който сключи договор в нарушение на чл. 41, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Имуществената санкция по ал. 1 се налага и на възложител, който сключи договор преди изтичане на срока по чл. 41, ал. 3, с изключение на случаите по чл. 41а.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Наказанието по ал. 2 не се налага в случаите, когато за установеното нарушение е наложена санкция по чл. 122г, ал. 5.

Чл. 128е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложител, който не вземе решение за извършване на предварителен подбор и решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка в законоустановения срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. или с глоба в размер от 200 до 2000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв.

Чл. 129. (1) (Предишен текст на чл. 129, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложител, който не проведе процедура за възлагане на обществена поръчка при наличие на основание за това или измени договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 43, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Наказанията по ал. 1 се налагат и на възложител или лице по чл. 8, ал. 2 или 3, което въз основа на рамково споразумение сключи договор, в който условията се различават съществено от тези, определени в рамковото споразумение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Наказанията по ал. 1 се налагат и на възложител или лице по чл. 8, ал. 2 или 3, което сключи договор в нарушение на чл. 5, ал. 3.

Чл. 129а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 52 от 2010 г.) Възложител, който не изпрати документите по чл. 45а, ал. 1, 3 и 4 или не изпълни задълженията по чл. 45а, ал. 9 и 10, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., отм., бр. 52 от 2010 г.).

Чл. 129б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложител, който не съхрани документацията за провеждане на обществена поръчка в срока по чл. 58а, ал. 6, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. или с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 500 до 1500 лв.

Чл. 130. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложител по чл. 7, т. 1 - 4, който проведе състезателен диалог или процедура на договаряне, без да са налице предпоставките по чл. 83а, чл. 84 или 90, се наказва с имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложител по чл. 7, т. 5 и 6, който проведе процедура на договаряне без обявление, без да са били налице предпоставките по чл. 103, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.

Чл. 130а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложител, който сключи рамково споразумение или създаде динамична система за доставки за срок, по-дълъг от 4 години, в нарушение на чл. 93а, ал. 1 или чл. 93д, ал. 1 или не изпълни задължението си за ежегодно публикуване на обявление при система за предварителен подбор със срок, по-дълъг от три години, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв.

Чл. 131. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) (1) Възложител, който прекрати процедура, без да са налице основанията по чл. 39, ал. 1 или ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) Възложител, който открие нова процедура в нарушение на чл. 40, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 7000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 2000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или ал. 3 се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.

(3) Възложител, който сключи договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 42, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. или с глоба в размер от 2000 до 5000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или ал. 3 се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв.

Чл. 131а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложител, който не изпълни задължението си по чл. 62, ал. 1 или 3 в законоустановения срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. или с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 500 до 1500 лв.

Чл. 132. (1) (Предишен текст на чл. 132, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Лице по чл. 8, ал. 2 или 3, което не изпрати в срок информацията, подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Възложител, който не изпрати в срок информацията по чл. 44, ал. 7, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., предишна ал. 2, изм., бр. 52 от 2010 г.) Лице по чл. 8, ал. 2 или 3, което не изпълни задължението си по чл. 19, ал. 4, чл. 122п, ал. 2 или 7, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв.

Чл. 132а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Лице, което не представи на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция в определените от тях срокове документи, сведения и справки в нарушение на чл. 124, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв.

Чл. 133. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато нарушенията по чл. 128 - 132а са извършени повторно, на нарушителя се налага глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.)


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) По смисъла на този закон:
1. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Договор за обществена поръчка" е възмезден писмен договор между един или повече изпълнители и един или повече възложители с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги, сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка.
1а. (Нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) "Европейски фондове" са Структурните фондове, Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за рибарство.
2. "Европейско техническо одобрение" е положителна техническа оценка за годността на продукт за дадено предназначение, която се основава на изпълнението на съществените изисквания към строежите чрез присъщите характеристики на продукта и определените условия за приложение и употреба. Европейските технически одобрения се издават от органи, определени от държавата членка за тази цел.
3. "Експлоатация на летища" е извършване на дейности по: поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището; ограничаването и отстраняването на препятствия; поддържането на визуалните сигнални средства; аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на летището и в неговата околност; охраната на летището; сигурността на полетите; възлагане разработването и осъвременяването на генералния и кадастралния план на летището.
4. "Експлоатация на пристанища" е извършване на дейности по: поддръжката на прилежащата акватория на пристанищата за обществен транспорт, плавателните и подходните канали; извършването на промерни и драгажни дейности; поддръжката на кейови стени, отбивни съоръжения, пристанищни индустриални коловози и подкранови пътища, противопожарна, водоснабдителна и канализационна мрежа, електрическа мрежа - високо и ниско напрежение, настилки за обществен транспорт на територията на пристанищата.
5. "Електронен търг" е повтарящ се (стандартен) процес, който включва електронно устройство за представяне на нови по-ниски цени и/или нови стойности за някои позиции от офертите след първоначалната цялостна оценка на офертите, което дава възможност те да бъдат класирани чрез използване на методи за автоматично оценяване.
6. "Електронни средства" означава електронно оборудване за обработка (включително цифрово компресиране) и съхраняване на данни, които се предават, съобщават и получават по кабел, чрез радиовълни, по оптичен път или чрез други електромагнитни средства.
6а. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Заинтересован кандидат" е кандидат, който не е отстранен окончателно от участие на етапа на предварителен подбор, тъй като не е уведомен за отстраняването или производството по обжалване на решението, с което е отстранен, не е приключено.
6б. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Заинтересован участник" е участник, който не е отстранен окончателно от процедура. Отстраняването е окончателно, когато участникът е уведомен за решението, с което е отстранен, и това решение е влязло в сила.
6в. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Заинтересовано лице" е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.
7. "Закон на държавата, в която кандидатът или участникът е установен" е:
а) за физическите лица - отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на международното частно право;
б) за юридическите лица - правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на Кодекса на международното частно право;
в) за обединенията, които не са юридически лица - правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.
8. "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други.
9. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) "Кандидат" е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е подало заявление за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление, състезателен диалог или ограничен конкурс за проект.
10. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.).
11. "Компенсаторно (офсетно) споразумение" е договор, при който изпълнител на обществена поръчка се задължава да извърши инвестиции, да сключи и изпълни договори за доставки на български стоки или за услуги или строителство от български дружества, да предостави на български дружества технологично оборудване, технологии, лицензии за ползване на права върху обекти на индустриална собственост или да им прехвърли права върху обекти на интелектуална собственост.
12. "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
13. "Мрежа в областта на транспорта" е мрежа, чиито условия за експлоатация са определени от държавата или общината и която включва схемата на маршрута, капацитета за предоставяне на транспортната услуга и честотата на обслужването.
14. "Непреодолима сила" са обстоятелства от извънреден характер, които възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.
14а. (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) "Общ терминологичен речник (CPV - Common Procurement Vocabulary)" е единна система за класификация, приложима към обществените поръчки, с цел да бъдат уеднаквени различните препратки, използвани от възложителите за описание на предмета на провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки. При констатирани различия между CPV и Общата номенклатура на икономическите дейности в Европейските общности (NACE - Nomenclature generale des activites economiques dans les Communautes Europeennes) или между CPV и Централна класификация на продуктите (CPC - Central Product Classification) предимство имат съответно NACE и CPC номенклатурите.
14б. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
15. "Обща техническа спецификация" е техническа спецификация, изготвена в съответствие с процедура, призната от държава членка и обнародвана в "Официален вестник" на Европейския съюз.
16. "Обособена позиция" е такава част от обекта на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен обект на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от обекта на обществената поръчка.
16а. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
17. "Писмен" или "Писмен вид" е всеки израз, съставен от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и съобщен. Той може да включва информация, която се предава и съхранява с електронни средства.
18. "Признат орган" е лице, акредитирано от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation).
19. "Повторно нарушение" е нарушение, което е извършено от същото лице в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което му е наложено наказание за същото по вид нарушение.
19а. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Предварително обявени условия" са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.
20. "Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.
21. "Публичноправна организация" е юридическо лице, което независимо от неговия търговски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и за което е изпълнено някое от следните условия:
а) повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 7, т. 1 или 3;
б) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложители по чл. 7, т. 1 или 3;
в) обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл. 7, т. 1 или 3; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице.
Публичноправна организация е и лечебно заведение - търговско дружество, на което повече от 30 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет, и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
22. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Доминиращо влияние" е налице, когато възложители по чл. 7, т. 1 или публичноправни организации:
а) притежават над 50 на сто от капитала на предприятието, или
б) притежават блокираща квота в капитала на предприятието, или
в) могат да назначат повече от половината от членовете на управителните или контролните органи на предприятието.
23. "Публично предприятие" е търговец по смисъла на Търговския закон или съгласно законодателството на държава членка, върху който възложители по чл. 7, т. 1, 3 или 4 могат да упражняват пряко или косвено доминиращо влияние.
24. "Свързано предприятие" е предприятие:
а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или
б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или
в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или
г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.
25. "Специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания" са тези по смисъла на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания или техният еквивалент съгласно законодателството на държава членка.
26. "Специални или изключителни права" са права, предоставени от закон или от компетентен държавен орган на основание, предвидено в закон, в резултат на които упражняването на дейности, включително посочените в чл. 7а - 7д, се запазва за едно или повече лица и значително се ограничава възможността други лица да изпълняват такива дейности.
27. "Стандарт" е техническа спецификация, одобрена от призната организация по стандартизация, за многократно или непрекъснато приложение, съответствието с която не е задължително и която попада в една от следните категории:
а) международен стандарт: стандарт, приет от международна организация по стандартизация и достъпен за широката общественост;
б) европейски стандарт: стандарт, приет от европейска организация по стандартизация и достъпен за широката общественост;
в) национален стандарт: стандарт, приет от национална организация по стандартизация и достъпен за широката общественост.
28. "Строеж" е резултатът от надземно, полуподземно, подземно или подводно строителство, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция.
29. "Технически еталон" е всеки продукт, създаден от европейски организации по стандартизация, различен от официалните стандарти, съгласно приетите процедури за насърчаване на пазарните потребности.
30. "Техническа спецификация за строителство" е съвкупността от технически предписания, посочени в документацията за участие, които определят изискванията към характеристики на материалите и стоките по такъв начин, че да отговарят на предвидената от възложителя употреба. Тези характеристики трябва да включват ниво на изпълнение съгласно изискванията за опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране. Те трябва да включват и правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за приемане на строителни работи и методи или технологии на строителство, и всички други технически условия, които възложителят е в състояние да предпише по силата на закон или на подзаконови нормативни актове по отношение на завършен строеж и материалите или частите, включени в него.
31. "Техническа спецификация за услуги или стоки" е спецификация в документ, с която се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като: ниво на качество, нива на опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, процес или метод на производство, употреба, безопасност, размери, изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране, етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за оценяване на съответствието.
32. "Трета страна" е страна, която не е член на Европейския съюз.
33. "Участник" е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта или проект.
34. "Фиксирани мрежи за обществени услуги" са:
а) преносните и разпределителните мрежи по смисъла на Закона за енергетиката - за дейностите по чл. 7а;
б) водоснабдителна система и канализационна система по смисъла на § 1, ал. 1, т. 32 и 33 от допълнителните разпоредби на Закона за водите - за дейностите по чл. 7б.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. Този закон отменя Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 56 от 1999 г.; изм., бр. 92 и 97 от 2000 г., бр. 43 и 45 от 2002 г., бр. 109 от 2003 г.).

§ 3.
(В сила от 6.04.2004 г.) Министерският съвет приема правилника за прилагане на закона, както и наредбите по чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 5 и тарифата по чл. 20, ал. 6 в срок до 1 октомври 2004 г.

§ 4.
(1) (В сила от 6.04.2004 г.) Министерският съвет приема Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки в срок до два месеца от обнародването на закона в "Държавен вестник".
(2) Агенцията по обществени поръчки става правоприемник на всички права върху действащия Регистър на обществените поръчки, включително и върху техническите средства за неговото поддържане.
(3) (В сила от 6.04.2004 г.) Министерският съвет взема решение за предоставяне на подходяща сграда на Агенцията по обществени поръчки в срок до два месеца от обнародването на закона в "Държавен вестник".

§ 5.
(1) При оценяване на офертите на кандидат, който е малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, предложената от него цена се приема за най-ниска, ако тя надхвърля предложената най-ниска цена от друг кандидат с не повече от:
1. петнадесет на сто - за обществените поръчки, възлагани през 2004 г.;
2. десет на сто - за обществените поръчки, възлагани през 2005 г.;
3. пет на сто - за обществените поръчки, възлагани през 2006 г.
(2) Алинея 1 се прилага, когато оценяваните оферти са на кандидати от страни, които не са включени в списъка по чл. 19, ал. 1, т. 14.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат до 1 януари 2007 г.

§ 6.
(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) В случаите на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, когато държавата финансира мероприятия по отстраняване на екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия на държавата, изпълнителите се определят по реда на част втора, а когато възложителите са лица по чл. 7, т. 5 и 6 - по реда на част трета.

§ 7. Процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които е взето решение за откриване преди влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.

§ 8. (В сила от 6.04.2004 г.) Министерският съвет приема правилника и устава и определя председателя на арбитражния съд в срок до 1 септември 2004 г.

§ 9. (В сила от 6.04.2004 г.) В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 45:
а) алинея 4 се изменя така:
"(4) Министерският съвет приема наредба за реда и условията за договаряне на лекарствата, за които НЗОК напълно или частично заплаща. Наредбата съдържа процедурата и критериите за договаряне на конкретните лекарства, както и методиката за определяне нивото на заплащането им. Проектът на наредбата се изготвя от НЗОК, съгласува се с комисията по прозрачност по чл. 85б от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и се внася от министъра на здравеопазването в Министерския съвет.";
б) в ал. 5 думите "производителите и търговците на едро на лекарства" се заменят с "притежателите на разрешение за употреба на лекарства или упълномощените техни представители на територията на Република България по чл. 17 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина";
в) създава се ал. 6:
"(6) След договарянето по ал. 5 НЗОК сключва с притежателите на разрешение за употреба на лекарства или упълномощените техни представители на територията на Република България по чл. 17 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина договори за конкретните лекарства по ал. 1, т. 10 и за техните цени."
2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 19б:
"§ 19б. Министерският съвет в срок до 30 април 2004 г. приема и обнародва в "Държавен вестник" наредбата по чл. 45, ал. 4."

§ 10.
(В сила от 6.04.2004 г.) В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 56 от 1999 г.; изм., бр. 92 и 97 от 2000 г., бр. 43 и 45 от 2002 г., бр. 109 от 2003 г.) в чл. 6 се създава нова т. 4:
"4. на Националната здравноосигурителна каса за лекарствата, предназначени за домашно лечение на територията на страната."

§ 11. В чл. 126а, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50, 90 и попр., бр. 99 от 1961 г.; изм., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12 и 26 от 1996 г., бр. 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от 2003 г.) след думите "Закона за събиране на държавните вземания" се добавя "и по чл. 120 от Закона за обществените поръчки".

§ 12.
Този закон влиза в сила от 1 октомври 2004 г., с изключение на разпоредбите на чл. 13, ал. 2, чл. 14, ал. 5, чл. 17, т. 3 и 4, чл. 18, чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 5, 9 - 11, чл. 20, § 3, § 4, ал. 1 и 3, § 8, § 9 и § 10, които влизат в сила от деня на обнародване на закона в "Държавен вестник".
Законът е приет от 39-то Народно събрание на 24 март 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник"

(ДВ, бр. 31 от 2005 г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Министерският съвет в срок до 1 май 2005 г. привежда в съответствие с този закон подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за обществените поръчки.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

(ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.07.2006 г.)


§ 148. (1) Процедурите, открити с решение преди влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.
(2) Споровете по процедури по ал. 1 се решават по досегашния ред пред районни и окръжни съдилища.
§ 149. Висящите дела пред съдилищата и пред Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки, образувани преди влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
§ 150. (1) Министерският съвет привежда издадените подзаконови нормативни актове в съответствие с разпоредбите на този закон в двумесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
(2) Министерският съвет освобождава председателя на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 160. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на § 12, т. 1, буква "а" (относно т. 2) и буква "ж" (относно изречение второ), § 13, т. 1, буква "в", § 20, т. 2, буква "в" (в частта относно уведомяването на Европейската комисия за промени в списъците) и буква "и" (относно т. 17 - 22), § 46, т. 4 (относно ал. 7), § 47, § 78, т. 3 (относно изречение второ) и § 125, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

(ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.)


§ 70. Процедурите, открити с решение преди влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.
§ 71. (1) Когато възложителят по договори за обществени поръчки, финансирани със средства по Програма ФАР, е ръководител на програма, в комисиите за провеждане на процедурите възложителят задължително включва независим юрист.
(2) Юристът по ал. 1 не може да е служител на Изпълнителната агенция по ФАР по смисъла на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия, подписан на 7 декември 1998 г. в София (ратифициран със закон - ДВ, бр. 15 от 1999 г.) (ДВ, бр. 37 от 1999 г.), или служител на бенефициента.
(3) След приключване на процедурата юристът по ал. 1 изготвя и представя на националния ръководител доклад за работата на комисията.
(4) Изискванията по ал. 1 и 2 се прилагат до приключване изпълнението на Програма ФАР.

.......................................................................


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

(ДВ, бр. 24 от 2009 г.)


§ 5. (1) Предварителният контрол по чл. 20а се осъществява за процедури за възлагане на обществени поръчки, които се провеждат в изпълнение на проекти, одобрени след 1 януари 2009 г.
(2) За Оперативна програма "Транспорт" контролът по ал. 1 се осъществява за процедури за възлагане на обществени поръчки, които се провеждат след влизането в сила на този закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закон за изменение на Закона за туризма

(ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.)


.......................................................................

§ 38. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.) навсякъде думите "министърът на икономиката и енергетиката" и "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма".

.......................................................................

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

(ДВ, бр. 52 от 2010 г.)


........................................................................

Допълнителна разпоредба
§ 58. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки (ОВ, L 335/31 от 20 декември 2007 г.) и на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ, L 120/5 от 15 май 2009 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 59. Процедурите, открити до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
§ 60. Производствата, образувани пред Комисията за защита на конкуренцията до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
§ 61. Министерският съвет привежда в съответствие с този закон подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за обществените поръчки в тримесечен срок от обнародването му.

........................................................................

§ 64. Параграф 9 влиза в сила от 4 декември 2010 г.

........................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)


........................................................................

§ 49. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г. и бр. 52 и 54 от 2010 г.) навсякъде думите "Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси".

........................................................................

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Изборния кодекс

(ДВ, бр. 9 от 2011 г.)


.....................................................................

§ 3. Разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете на процедурите не се прилагат при възлагането на конкурс за компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, както и по отношение на изработването и отпечатването на изборните книжа и материали.

.....................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за горите

(ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 9.04.2011 г.)

........................................................................

§ 3. (1) Не подлежат на промяна на предназначението по реда на този закон и не може да бъде извършвано строителство в поземлени имоти в горски територии, които физически и юридически лица или общини са придобили от държавата в резултат на замени, извършени до деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".
(2) Ограничението по ал. 1 се прилага и при промяна на собствеността на имотите, с изключение на случаите, когато съответната горска територия се придобива от държавата.
(3) Ограничението по ал. 1 не се прилага, когато промяната на предназначението е за изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или общинска собственост.
(4) В едномесечен срок от деня на обнародването на закона Министерството на земеделието и храните обнародва в "Държавен вестник" списък на имотите по ал. 1.
(5) В 14-дневен срок от обнародването на списъка по ал. 4 Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общинските служби по земеделие и Агенцията по вписванията отразяват ограниченията по ал. 1 в кадастралните карти, съответно в картите на възстановената собственост, и в имотния регистър.
§ 4. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и храните със заповед назначава областни комисии, които изготвят списъци на поземлени имоти в горски територии, притежаващи характеристиката на гора, по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1, които към деня на влизане в сила на закона не са отразени като такива в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост.
(2) Комисиите по ал. 1 са в състав: председател - представител на областната дирекция "Земеделие", и членове: представител на съответната община, определен от кмета на общината, представител на съответната общинска служба по земеделие, представител на съответната служба по геодезия, картография и кадастър и представител на съответната регионална дирекция на горите.
(3) Областната комисия извършва на място по документи и чрез цифровата ортофотокарта проверка за наличието на имоти по ал. 1 в териториалния обхват на дейност на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство и изготвя протокол за работата си, към който прилага списък на имотите. В протокола се описват размерът на имотите, видът и произходът на гората и се прилага скица на имота и таксационна характеристика.
(4) Протоколът по ал. 3 се предоставя в 6-месечен срок от влизането в сила на закона на министъра на земеделието и храните за утвърждаване.
(5) В 14-дневен срок от утвърждаването на протокола по ал. 4 министърът на земеделието и храните издава заповед за определяне на имотите като горска територия. Заповедта се изпраща на общинската служба по земеделие или на службата по геодезия, картография и кадастър.
(6) Заповедта по ал. 5 се връчва на собствениците на имотите по ал. 1 и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) След влизането в сила на заповедта по ал. 5 копие от нея се изпраща на регионалната дирекция по горите и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър, ако за територията има одобрена кадастрална карта, или на общинската служба по земеделие за отразяване на имотите като горска територия в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост.
§ 5. (1) Заявленията за изключване на площи от горския фонд, за предоставяне право на ползване и сервитути върху гори и земи от държавния горски фонд, както и тези по § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.), подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред, като оценките на имотите се определят по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2 от този закон, ако е изтекъл срокът на валидност на удостоверението за оценка, издадено по реда на Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи, учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд (обн., ДВ, бр. 101 от 2003 г.; изм., бр. 39 от 2004 г., бр. 6 от 2005 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 38 от 2010 г.).
(2) Процедурите по чл. 15б от отменения Закон за горите, започнали до влизането в сила на този закон, се прекратяват.
(3) Процедури, започнали по реда на чл. 14г, ал. 2 от отменения Закон за горите, се довършват по досегашния ред, в случай че лицето, по чието искане е станало изключването:
1. е подало или в тримесечен срок от влизането в сила на този закон подаде заявление, към което са приложени всички изискуеми документи, и
2. заплати дължимата цена по сделката в 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта за продажба, замяна или учредяване на ограничено вещно право.
(4) В случай че не бъдат изпълнени изискванията на ал. 3, правата на лицата, в полза на които е постановена промяна на предназначението, се погасяват.
(5) В случаите по ал. 4 министърът на земеделието и храните издава заповед за отразяване на имотите като горска територия, копие от която се изпраща на регионалната дирекция по горите и в съответната служба по геодезия, картография и кадастър или в общинската служба по земеделие за нанасяне на промените в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост, както и искане по реда на Закона за устройство на територията за изменение на съответния действащ устройствен план.
(6) Когато подробни устройствени планове се разработват за поземлени имоти в горски територии, които подлежат на продажба по реда на § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.), нормативно определената прилежаща площ - обект на продажба, се определя на базата на пределно допустимите нормативи за плътност и интензивност на застрояване за отделните видове територии и устройствени зони.
(7) Разпоредбите на чл. 73, ал. 5 и чл. 78, ал. 4, т. 2 и ал. 7 се прилагат и за производства по отменения Закон за горите по изключване и промяна предназначението на гори и земи от горския фонд за изграждане на национални обекти и общински обекти от първостепенно значение, които не са приключили към датата на влизане в сила на закона.
(8) Разпоредбата на чл. 78, ал. 3, т. 2 не се прилага за приключили процедури по отменения Закон за горите.
(9) Когато към деня на влизане в сила на закона е дадено предварително съгласуване за изключване на площи от горския фонд или е подадено искане за предварително съгласуване, процедурата за промяна на предназначението на съответните имоти се довършва по досегашния ред.
§ 6. (1) Горски територии, включени в границите на урбанизирани територии - населени места и селищни образувания, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени до 1 юни 1973 г., се смятат с променено предназначение и за тях не се извършват процедури за промяна на предназначението по реда на този закон. Промяната на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършват по реда на Закона за устройство на територията.
(2) За горски територии, включени в границите на урбанизирани територии - населени места и селищни образувания, определени с подробен устройствен план, със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени след 1 юни 1973 г., за които не са извършени процедури за промяна на предназначението по отменения Закон за горите, се провежда процедура за промяна на предназначението по този закон по инициатива на собствениците им.
(3) В случаите по ал. 2, когато териториите се застроени, определянето на цената за промяна на предназначението се извършва на базата на данните от последния лесоустройствен проект, преди застрояването.
§ 7. (1) От деня на влизане в сила на закона държавните горски разсадници, създадени върху земеделски или урбанизирани територии, стават горски територии.
(2) В едногодишен срок от влизането в сила на закона директорът на регионалната дирекция по горите прави искане пред съответните общински служби по земеделие, както и пред службите по геодезия, картография и кадастър за отразяване на имотите по ал. 1 като горска територия в картата на възстановената собственост, съответно в кадастралната карта.
§ 8. Висшите училища и научноизследователските институти и станции, чиято основна дейност е свързана с проучванията в горите и с подготовката на кадри за горите, запазват правата, които са им предоставени със закон или с акт на Министерския съвет, върху горски територии за изследователска и учебно-опитна дейност.
§ 9. (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и храните издава заповеди за определяне районите на дейност на държавните предприятия по приложение № 1 и техните седалища.
(2) От датата на вписването в търговския регистър държавните предприятия по приложение № 1 са правоприемници на активите и пасивите, както и на архива на съответните държавни ловни стопанства по приложение № 2, т. 1 - 25 от Закона за лова и опазване на дивеча, както и на съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни горски стопанства.
(3) От датата на вписването в търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1 съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства по ал.
2 стават териториални поделения на държавното предприятие, в чийто район на дейност попадат.
(4) Когато към датата на вписването в търговския регистър по ал. 3 районът на дейност на държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство попада в района на дейност на две или повече държавни предприятия по приложение № 1, съответното стопанство става териториално поделение на предприятието, в чийто район е седалището му.
(5) Районите на дейност на териториалните поделения по ал. 3 и 4 обхващат районите на дейност, съответно териториалния обхват на дейност на съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни ловни стопанства и държавни горски стопанства.
(6) От датата на вписването в търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1 се заличава регистрацията на съответните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства.
(7) Границите на ловностопанските райони, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните до влизането в сила на закона, се запазват.
(8) Сключените от държавните горски и ловни стопанства по ал. 2 и 3 към деня на влизане в сила на закона договори по чл. 9, ал. 12, чл. 36л от Закона за лова и опазване на дивеча, както и договорите за предоставяне стопанисването на дивеча на ловните сдружения запазват действието си.
(9) Съществуващите към деня на обнародване на закона държавни ловни стопанства "Беглика", "Миджур", "Сеслав", "Разлог", "Тервел", "Родопи", "Преслав", "Тунджа", "Котел", "Болярка", "Ракитово" и "Алабак" стават държавни горски стопанства.
(10) Сключените с директорите на държавните ловни стопанства по ал. 9 договори за управление запазват действието си, а трудовите правоотношения на работниците и служителите се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(11) Договорите по чл. 9, ал. 12 от Закона за лова и опазване на дивеча, сключени от държавните ловни стопанства по ал. 9, както и договорите за предоставяне стопанисването на дивеча на ловните сдружения запазват действието си.
§ 10. До вписването в търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1 за събирането на постъпления и извършването на плащания се ползват досегашните банкови сметки на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.
§ 11. Държавните предприятия по приложение № 1 превеждат в бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г. 50 на сто, а за 2012 г. - 25 на сто, от средствата по чл. 179, ал. 1.
§ 12. Директорите на съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства преминават на работа като директори на съответните териториални поделения на държавните предприятия по приложение № 1 и сключват договор за управление с директора на предприятието.
§ 13. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и преминават на работа в съответните териториални поделения на държавните предприятия по приложение № 1.
§ 14. В определения им район на дейност учебно-опитните горски стопанства извършват дейностите и изпълняват функциите на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, възложени им с този закон, Закона за лова и опазване на дивеча и подзаконовите актове по прилагането им, доколкото в друг закон не е предвидено друго.
§ 15. В 6-месечен срок от приемане на наредбата по чл. 175 директорите на държавните предприятия и директорите на териториалните поделения утвърждават поименните щатни разписания на длъжностите в централните управления, съответно в териториалните поделения на предприятията, и привеждат трудовите възнаграждения на служителите и работниците в съответствие с новата система за заплащане на труда.
........................................................................
§ 33. (1) В срок една година от влизането в сила на закона лицата, притежаващи удостоверение за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд, издадени от Лесотехническия университет, Института за гората при Българската академия на науките, Националното управление по горите, Държавната агенция по горите и Изпълнителната агенция по горите, се вписват по право в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители.
(2) Вписването по ал. 1 се извършва въз основа на заявление, към което се прилага копие от удостоверението за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд.
(3) След изтичането на срока по ал. 1 оценки на горски територии могат да се извършват само от оценители, вписани в регистъра по ал. 1.
§ 34. Регистрираните до деня на влизане в сила на закона браншови организации се пререгистрират в срок до една година съгласно изискванията му.
§ 35. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на закона Изпълнителната агенция по горите пререгистрира лицата, вписани в публичните регистри по чл. 39, ал. 2 и чл. 57а, ал. 1 от отменения Закон за горите.
(2) Лицата, вписани в публичния регистър по чл. 39, ал. 2 от отменения Закон за горите, се вписват в регистъра по чл. 235 и им се издава удостоверение за регистрация, както следва:
1. за дейността "планиране и организация на дейностите по залесяване" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали от горско-дървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи" по отменения Закон за горите;
2. за дейността "маркиране на насаждения, предвидени за сеч" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "маркиране на подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади насаждения (без материален добив), кастрене на стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи" по отменения Закон за горите;
3. за дейността "изработване на задания за горскостопански планове и програми и за инвентаризация на горските територии" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд" по отменения Закон за горите;
4. за дейността "изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд" по отменения Закон за горите;
5. за дейността "изработване на задания и проекти, планове и програми за защита срещу ерозия и порои и за биологична рекултивация на нарушени терени" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "изработване на задания и проекти, планове и програми за борба срещу ерозията и пороите, и за биологична рекултивация на нарушени терени" по отменения Закон за горите;
6. за дейността "планиране и организация на добива на дървесина" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи" по отменения Закон за горите;
7. за дейността "планиране и организация на добива на недървесни горски продукти" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "организация на добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и земи от горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази дейност документи" по отменения Закон за горите;
8. за дейността "изработване на проекти за горски автомобилни пътища и съоръжения към тях" - на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за "изработване на проекти за горски пътища и съоръжения" по отменения Закон за горите.
(3) Заличава се регистрацията на лица, вписани в публичния регистър по чл. 39, ал. 2 от отменения Закон за горите, за дейностите "оценка на гори и земи от горския фонд", "управление на гори и земи от горския фонд - собственост на физически и юридически лица и на общини" и "експертизи и консултации по лесовъдски дейности".
(4) Лицата, които са били вписани в регистъра по ал. 3 за дейността "оценка на гори и земи от горския фонд", могат да се впишат в публичния регистър по Закона за независимите оценители в срок до една година от влизането в сила на този закон. До вписването си лицата могат да извършват оценки на горски територии въз основа на удостоверението за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд.
(5) Търговци, вписани в публичния регистър по чл. 57а, ал. 1 от отменения Закон за горите, се вписват в регистъра по чл. 241 и им се издава удостоверение за регистрация, както следва:
1. за дейността "стопанисване на горски територии" - на търговци, притежаващи удостоверение за регистрация за "възпроизводство на горите" по отменения Закон за горите;
2. за дейността "добив на дървесина" - на търговци, притежаващи удостоверение за регистрация за "ползване на дървесина от горския фонд" по отменения Закон за горите;
3. за дейността "изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии" - на търговци, притежаващи удостоверение за регистрация за "устройство на земите и горите от горския фонд и на ловностопанските райони" по отменения Закон за горите.
(6) Пререгистрацията по ал. 1 - 5 се извършва служебно, без заплащане на такси.
(7) Алинея 6 не се прилага в случаите, когато едновременно с пререгистрацията правоимащият е подал заявление за вписване на промяна в обстоятелствата.
(8) До пререгистрацията на лицата по реда на ал. 1 - 7 правото им да извършват дейности в горските територии се удостоверява с удостоверенията за регистрация, издадени по отменения Закон за горите.
(9) Лицата, притежаващи удостоверения за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд, издадени до деня на влизане в сила на закона, имат право да извършват оценка на горски територии до регистрирането им в регистъра по Закона за независимите оценители.
§ 36. (1) В срок до една година от влизането в сила на закона служителите в държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства, заемащи длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, могат да извършват дейности в горските територии, без да са вписани в публичния регистър по чл. 235.
(2) В срока по ал. 1 съответните служители следва да се впишат в публичния регистър по чл. 235.
(3) Държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства могат да използват притежаваните от тях контролни горски марки в срок до две години от влизането в сила на закона, като ги предоставят:
1. на служителите си с лесовъдско образование, независимо дали са вписани в регистъра по чл. 235 - до изтичането на срока по ал. 1;
2. на служителите си с лесовъдско образование, вписани в публичния регистър по чл. 235 - след изтичането на срока по ал. 1.
§ 37. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите утвърждава със заповед образци на документи по закона, ако с нормативен акт не е предвиден друг ред. Образците се публикуват на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят и условията и редът за предоставяне и отчитане на документите, както и документите, които могат да бъдат подавани в електронен вид.
§ 38. (1) Издадените въз основа на отменения Закон за горите подзаконови нормативни актове се прилагат, доколкото не противоречат на закона.
(2) До приемането на областни планове за развитие на горските територии категоризирането и прекатегоризирането на горските територии се извършват при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 1.
(3) Подзаконовите нормативни актове, издадени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите в изпълнение на разпоредбите на закона, се обнародват в "Държавен вестник".
§ 39. В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет привежда в съответствие с него устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите.

........................................................................

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3, буква "б"

(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.)

NACE (1)
Код по СРV
ЧАСТ Е
СТРОИТЕЛСТВО
подразде–
ление
група
клас
предмет
бележки
45
Строителни и монтажни работи
Това подразделение включва:
изграждане на нови сгради, реконструкция и ремонтни работи
45000000
45.1
Подготовка на строителната площадка
45100000
45.11
Събаряне и разчистване на сгради; земни работи
Този клас включва:
— разрушаване на сгради и други конструкции
— разчистване на строителни площадки
— земни работи: изкопни работи, отстраняване на замърсен пласт от почвата, изравняване и нивелиране на строителни площадки, работи по изкопаване на канали, почистване от камъни, взривни работи и др.
— работи по подготовка на участъци за добив:
— отстраняване на наноси и друга подготовка на участъци за добив
Този клас включва също:
— отводняване на строителна площадка
— пресушаване на селскостопански земи и гори
45110000
45.12
Сондажни и пробивни работи
Този клас включва:
— сондажни, пробивни работи и вземане на проби за строителни, геофизични, геологични или подобни цели
Този клас изключва:
— сондажи за петролни или газови кладенци, вж. 11.20
— сондажи за водни кладенци, вж. 45.25
— изкопаване на шахти,
вж. 45.25
— изследване на петролни и газови находища, геофизични, геологични и сеизмични проучвания,
вж. 74.20
45120000
45.2
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях; гражданско строителство
45200000
45.21
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради и строителни съоръжения
Този клас включва:
— изграждане на всякакви видове сгради, строителни и монтажни работи по общо изграждане
— мостове, включително естакади, виадукти, тунели и подлези
— преносни проводи, далекосъобщителни линии и преносни електропроводи
— градски проводи, далекосъобщителни линии и преносни електропроводи
— помощно градско строителство
— монтаж и инсталиране на сглобяеми конструкции на място
Този клас изключва:
— услуги, свързани с добива на нефт и газ, вж. 11.20
— инсталиране на завършени сглобяеми конструкции от части собствено производство, не от бетон, вж. подразделения 20, 26 и 28
— строителни работи на стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрища и други спортни съоръжения, вж. 45.23
— строителни и монтажни работи на инсталации,
вж. 45.3
— довършителни строителни работи, вж. 45.4
— архитектурни и инженерни услуги, вж. 74.20
— услуги по управление на проекти, свързани със строителството, вж. 74.20
45210000 с изключение на:
-45213316 45220000 45231000 45232000
45.22
Покривни и хидроизолационни работи
Този клас включва:
— строителни и монтажни работи на покривни конструкции
— работи по изпълнение на покривни покрития
— хидроизолационни работи
45261000
45.23
Строителни и монтажни работи на магистрали, пътища, самолетни писти и спортни терени
Този клас включва:
— строителни и монтажни работи на магистрали, улици, пътища, други транспортни и пешеходни трасета
— строителство на релсови пътища
— строителство на самолетни писти
— строителни работи на стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрища и други спортни съоръжения
— работи по пътна маркировка
Този клас изключва:
— земни работи, вж. 45.11
45212212 и DA03 45230000 с изключение на:
-45231000
-45232000
-45234115
45.24
Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
Този клас включва:
строителни и монтажни работи на:
— водни канали, пристанищни и брегови съоръжения, яхтени пристанища (яхтклубове), шлюзи и др.
— язовири и диги
— драгажни работи
— строителни и монтажни работи под вода
45240000
45.25
Други специализирани строителни и монтажни работи
Този клас включва:
— строителни и монтажни работи, специализирани за една дейност, обща за различни конструкции, изискващи специализирани умения или оборудване
— фундиране, включително укрепване чрез пилоти
— строително–пробивни работи на кладенци за вода, изкопаване на шахти
— монтажни работи на метални елементи
— изливане на стоманобетон
— зидарски работи
— монтиране и демонтиране на скелета и платформи, наемане на скелета и платформи
— изграждане на комини и промишлени пещи
Този клас изключва:
— даване под наем на скелета без изграждане и демонтиране, вж. 71.32
45250000 45262000
45.3
Строителни и монтажни работи на инсталации
45300000
45.31
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Този клас включва:
— инсталиране в сгради или други строителни съоръжения на:
— електрически инсталации и други електрически уредби
— далекосъобщителни системи
— системи за електрическо отопление
— антени за жилищни сгради
— пожароизвестителни системи
— сигнално-охранителни системи
— асансьори и ескалатори
— гръмоотводи и др.
45213316 45310000 с изключение на:
-45316000
45.32
Изолационни строителни работи
Този клас включва:
— инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения на топлоизолация, звукоизолация и изолация от вибрации
Този клас изключва:
— хидроизолация, вж. 45.22
45320000
45.33
Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
Този клас включва:
— инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения на:
— водоснабдителни и канализационни инсталации
— газови инсталации
— отоплителни, вентилационни, охладителни или климатични инсталации и тръбопроводи
— разпръсквателни системи
Този клас изключва:
— монтаж на системи за електрическо отопление,
вж. 45.31
45330000
45.34
Строителни и монтажни работи на други инсталации
Този клас включва:
— монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, железопътни линии, летища и пристанища
— монтажни работи в сгради или в други строителни съоръжения на други инсталации
45234115 45316000 45340000
45.4
Довършителни строителни работи
45400000
45.41
Работи по полагане на мазилки
Този клас включва:
— полагане в сгради или в други строителни съоръжения на вътрешна и външна мазилка или други облицовъчни материали
45410000
45.42
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Този клас включва:
— монтажни работи на врати, прозорци, дограма, интериорни и други завършващи елементи от дърво или други материали
— довършителни работи по интериора, като дървени обшивки на тавани и стени, подвижни прегради и др.
Този клас изключва:
— полагане на паркет и други дървени подови настилки, вж. 45.43
45420000
45.43
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Този клас включва:
— работи по полагане в сгради или
в други строителни съоръжения на:
— керамични, бетонни или каменни подови настилки и стенни облицовки
— паркет и други подови покрития
— гъвкави подови покрития (килими, линолеум), включително гумени или пластмасови
— мозаечни, мраморни, гранитни подови настилки или стенни облицовки
— тапети
45430000
45.44
Работи по боядисване и стъклопоставяне
Този клас включва:
— вътрешно и външно боядисване на сгради
— работи по боядисване на други обекти
— работи по стъклопоставяне
Този клас изключва:
— поставяне на прозорци,
вж. 45.42
45440000
45.45
Други довършителни строителни работи
Този клас включва:
— монтаж на покрити плувни басейни
— паропочистване, песъкоструйно почистване и друго външно почистване на сгради
— други довършителни строителни работи
Този клас изключва:
— вътрешно почистване на сгради и други строителни съоръжения, вж. 74.70
45212212 и DA04 45450000
45.5
Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване,
с оператор
45500000
45.50
Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване,
с оператор
Този клас изключва:
— даване под наем на строителни машини и оборудване, без оператор, вж. 71.32
45500000
(1)Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация по икономически дейности в Европейската общност, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 761/93 на Комисията.

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.)


Категория №
Услуги
Референтен №
по СРС(1)
Референтен № по СРV
1
Услуги по поддръжка и ремонт
6112, 6122, 633, 886
От 50100000-6 до 50884000-5
(с изключение на нoмepa oт 50310000-1 до 50324200-4 и 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) и от 51000000-9 до 51900000-1
2
Услуги, свързани със сухопътен транспорт (2), включително услуги с блиндирани превозни средства и куриерски услуги, без транспортиране на поща
712 (с изключение на 71235), 7512, 87304
От 60100000-9 до 60183000-4
(с изключение на 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) и
от 64120000-3 до 64121200-2
3
Услуги по въздушен превоз: превоз на пътници и стоки, с изключение на превоз на поща
73 (с изключение на 7321)
От 60410000-5 до 60424120-3
(с изключение на 60411000-2, 60421000-5) и 60500000-3
От 60440000-4 до 60445000-9
4
Превоз на поща по земя(2) и по въздух
71235, 7321
60160000-7,60161000-4
60411000-2, 60421000-5
5
Услуги, свързани с далекосъобщения
752
От 64200000-8 до 64228200-2 72318000-7 и
от 72700000-7 до 72720000-3
6
Финансови услуги:
а) застрахователни услуги
б) банкови и инвестиционни услуги (3)
ex 81, 812, 814
От 66100000-1 до 66720000-3 (3)
7
Компютърни услуги и свързани с тях услуги
84
От 50310000-1 до 50324200-4
от 72000000-5 до 72920000-5
(с изключение на 72318000-7 и от 72700000-7 до 72720000-3), 79342410-4
8
Услуги, свързани с научни изследвания и разработки (4)
85
От 73000000-2 до 73436000-7
(с изключение на 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)
9
Услуги по счетоводство, одит и водене на счетоводни книги
862
От 79210000-9 до 79223000-3
10
Услуги по проучване на пазара и извършване на анкети
864
От 79300000-7 до 79330000-6 и 79342310-9, 79342311-6
11
Консултантски услуги, свързани с управление (5), и свързани с тях услуги
865, 866
От 73200000-4 до 73220000-0
от 79400000-8 до 79421200-3
и
79342000-3, 79342100-4
79342300-6, 79342320-2
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8
12
Архитектурни услуги, инженерингови услуги и интегрирани инженерингови услуги; услуги по градско благоустройство и ландшафтна архитектура; услуги, свързани с научни и технически консултации; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
867
От 71000000-8 до 71900000-7
(с изключение на 71550000-8) и 79994000-8
13
Рекламни услуги
871
От 79341000-6 до 79342200-5
(с изключение на 79342000-3) и 79342100-4
14
Услуги по почистване на сгради и услуги по управление на частни имоти
874, от 82201 до 82206
От 70300000-4 до 70340000-6 и
от 90900000-6 до 90924000-0
15
Услуги, свързани с издаване и отпечатване на базата на такса или на базата на договореност
88442
От 79800000-2 до 79824000-6
От 79970000-6 до 79980000-7
16
Услуги, свързани с поддръжка и почистване на уличната мрежа и със сметосъбиране; канализационни и отводнителни услуги и свързани с тях услуги
94
От 90400000-1 до 90743200-9
(с изключение на 90712200-3)
От 90910000-9 до 90920000-2 и 50190000-3, 50229000-6
50243000-0
(1) СРС номенклатура (временен вариант) за определяне приложното поле на Директива 92/50/ЕИО.
(2)  C изключение на услугите, свързани с железопътен превоз, които влизат в категория 18.
(3)  C изключение на обществените поръчки за финансови услуги, свързани с емисия, покупка, продажба и трансфер на ценни книжа или други финансови инструменти, както и услуги, извършвани от централни банки. Изключени са също така: обществените поръчки, които имат за предмет на дейност купуване или наемане, независимо по какъв финансов начин, на терени, съществуващи сгради или други недвижими имоти или които се отнасят до права върху тези имоти; въпреки това договорите за финансови услуги, сключени едновременно, предварително или по-късно от договора за покупка или наемане, независимо от формата им, попадат в полето на действие на настоящата директива.
(4)  C изключение на обществените поръчки за услуги, свързани с научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, ползите от които принадлежат изключително на договарящия орган и/или възложителя на поръчките при упражняването на собствената им дейност, при условие че извършената услуга е заплатена изцяло от договарящия орган и/или възложителя.
(5) C изключение на услуги, свързани с арбитраж и сключване на помирително споразумение.

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2

 

(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.)


Категория №
Услуги
Референтен № по СРС (1)
Референтен № по СРV
17
Хотелиерски и ресторантьорски услуги
64
От 55100000-1 до 55524000-9 и от 98340000-8 до 98341100-6
18
Услуги, свързани с железопътен транспорт
711
От 60200000-0 до 60220000-6
19
Транспортни услуги по вода
72
От 60600000-4 до 60653000-0 и от 63727000-1 до 63727200-3
20
Допълнителни и спомагателни транспортни услуги
74
От 63000000-9 до 63734000-3
(с изключение на 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 и от 63727000-1 до 63727200-3) и 98361000-1
21
Юридически услуги
861
От 79100000-5 до 79140000-7
22
Услуги, свързани с наемане на работна ръка и осигуряване на персонал (2)
872
От 79600000-0 до 79635000-4
(с изключение на 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) и от 98500000-8 до 98514000-9
23
Услуги по разследване и осигуряване на безопасност, без услуги, свързани с блиндирани превозни средства
873 (с изключение на 87304)
От 79700000-1 до 79723000-8
24
Услуги, свързани с образование и професионална подготовка
92
От 80100000-5 до 80660000-8 (с изключение на 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1
25
Социални и санитарни услуги
93
79611000-0 и от 85000000-9 до 85323000-9 (с изключение на 85321000-5 и 85322000-2)
26
Услуги със занимателен, културен и спортен характер (3)
96
От 79995000-5 до 79995200-7 и от 92000000-1 до 92700000-8
(с изключение на 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)
27
Други услуги
(1) СРС номенклатура (временен вариант) за определяне приложното поле на Директива 92/50/ЕИО на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги.
(2) С изключение на обществените поръчки за наемане на работна ръка.
(3) С изключение на обществените поръчки, имащи за цел закупуване, развитие, индивидуална или съвместна продукция на програми от организации, занимаващи се с радиоразпръскване, и обществените поръчки, които се отнасят до времето на излъчване.
Приложение № 3а
към чл. 26а
(Ново - ДВ, бр. 52 от 2010 г.)
Пробег през целия експлоатационен живот на пътните превозни средства
Категория на превозното средство (категории М и N съгласно определенията от Директива 2007/46/ЕО)
Пробег за целия експлоатационен живот
Леки автомобили (М1)
200 000 km
Лекотоварни пътни превозни средства (N1)
250 000 km
Тежкотоварни пътни превозни средства (N2, N3)
1 000 000 km
Автобуси (M2, M3)
800 000 km
Приложение № 4
към чл. 45а, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 37 от 2006 г.,
в сила от 1.07.2006 г.,
изм., бр. 94 от 2008 г.,
в сила от 1.01.2009 г.)
Списък на стоките, възлагани от възложители в областта на отбраната
Глава 25:
Сол, сяра, пръст и камъни, мазилки, вар и цимент
Глава 26:
Метални руди, шлака и сгурия
Глава 27:
Изкопаеми горива и продукти от тяхната дестилация, битуминозни субстанции, минерален восък
с изключение на:
ех 27.10:
специални горива за двигатели
Глава 28:
Неорганични химични продукти, органични и неорганични съединения на благородни метали, на редки метали, на радиоактивни елементи и на изотопи
с изключение на:
ех 28.09:
взривни вещества
ех 28.13:
взривни вещества
ех 28.14:
сълзотворен газ
ех 28.28:
взривни вещества
ех 28.32:
взривни вещества
ех 28.39:
взривни вещества
ех 28.50:
токсични продукти
ех 28.51:
токсични продукти
ех 28.54:
взривни вещества
Глава 29:
Органични химикали
с изключение на:
ех 29.03:
взривни вещества
ех 29.04:
взривни вещества
ех 29.07:
взривни вещества
ех 29.08:
взривни вещества
ех 29.11:
взривни вещества
ех 29.12:
взривни вещества
ех 29.13:
токсични продукти
ех 29.14:
токсични продукти
ех 29.15:
токсични продукти
ех 29.21:
токсични продукти
ех 29.22:
токсични продукти
ех 29.23:
токсични продукти
ех 29.26:
взривни вещества
ех 29.27:
токсични продукти
ех 29.29:
взривни вещества
Глава 30:
Фармацевтични продукти
Глава 31:
Торове
Глава 32:
Дъбилни и багрилни екстракти, дъбилни вещества и техните производни, бои и лакове, маджун, пълнежи и фиксатори, мастила
Глава 33:
Етерични масла и термоактивни смоли, парфюмерийни, козметични и тоалетни препарати
Глава 34:
Сапун, органични повърхностно активни вещества, препарати за миене, смазочни препарати, изкуствени смоли, полиращи и очистващи препарати, свещи, моделиращи лепила и “зъбни смоли”
Глава 35:
Албуминоидни субстанции, лепила, ензими
Глава 37:
Фотографски и кинематографски стоки
Глава 38:
Разнообразни химически продукти
с изключение на:
ех 38.19:
токсични продукти
Глава 39:
Изкуствени смоли и синтетични материали, целулозни естери и етери и техни производни
с изключение на:
ех 39.03
взривни вещества
Глава 40:
Каучук, синтетичен каучук, фактис и техни производни
с изключение на:
ех 40.11:
противокуршумни гуми
Глава 41:
Сурови кожи (различни от кожите с козина) и обработени кожи
Глава 42:
Кожени изделия, сарашки стоки и впрегатни амуниции артикули за път, чанти и др. Подобни артикули от животински вътрешности (с изключение на артикулите, добивани от копринени буби)
Глава 43:
Кожи с козина и изкуствени кожи и техни производни
Глава 44:
Дърво и артикули от дърво, дървени въглища
Глава 45:
Корк и артикули от корк
Глава 46:
Изделия от слама, кошничарски изделия и изделия от ракита
Глава 47:
Хартиено производство
Глава 48:
Хартия и мукава, артикули от дървесинна каша, от хартия или от мукава
Глава 49:
Печатни книги, вестници, картини и други продукти на печатната промишленост, ръкописи, документи, написани на пишеща машина, и чертежи
Глава 65:
Оглавници и части от тях
Глава 66:
Чадъри, сенници, бастуни, камшици и части от тях
Глава 67:
Обработени пера и пух и артикули, изработени от пера или от пух, изкуствени цветя, изделия, изработени от човешка коса
Глава 68:
Изделия от камък, гипс, цимент, азбест, слюда и подобни материали
Глава 69:
Керамични артикули
Глава 70:
Стъкло и стъклария
Глава 71:
Перли, скъпоценни и полускъпоценни камъни, благородни метали и изделия от тях; изкуствена бижутерия
Глава 73:
Желязо и стомана и изделия от тях
Глава 74:
Мед и изделия от нея
Глава 75:
Никел и изделия от него
Глава 76:
Алуминий и изделия от него
Глава 77:
Магнезий и берилий и изделия от тях
Глава 78:
Олово и изделия от него
Глава 79:
Цинк и изделия от него
Глава 80:
Калай и изделия от него
Глава 81:
Други неблагородни метали, използвани в металургията, и изделията от тях
Глава 82:
Инструменти, сечива, ножарски изделия, лъжици и вилици, и части от тях
с изключение на:
ех 82.05:
инструменти
ех 82.07:
инструменти, части
Глава 83:
Разнообразни артикули от неблагородни метали
Глава 84:
Бойлери, съоръжения, механични уреди и части от тях
с изключение на:
ех 84.06:
двигатели
ех 84.08:
други двигатели
ех 84.45:
съоръжения
ех 84.53:
машини за автоматична обработка на данни
ех 84.55:
части от машините съгласно подразделение № 84.53
ех 84.59:
ядрени реактори
Глава 85:
Електрически съоръжения и оборудване и части от тях
с изключение на:
ех 85.13:
телекомуникационно оборудване
ех 85.15:
радио- и телевизионна апаратура
Глава 86:
Железопътни и трамвайни локомотиви, подвижни състави и части от тях, фиксиращи и монтажни елементи за железопътни и трамвайни релси, сигнализация за регулиране на движението от всякакъв тип (без електрическо захранване)
с изключение на:
ех 86.02:
бронирани локомотиви, електрически
ех 86.05:
бронирани вагони
ех 86.06:
ремонтни вагони
ех 86.07:
вагони
Глава 87:
Превозни средства, различни от железопътни или трамвайни подвижни състави и части от тях
с изключение на:
ех 87.08:
танкове и други бронирани транспорт­ни средства
ех 87.01:
трактори
ех 87.02:
военни транспортни средства
ех 87.03:
автомобили за техническа помощ
ех 87.09:
мотоциклети
ех 87.14:
ремаркета
Глава 89:
Кораби, лодки и плаващи средства
с изключение на:
ех 89.01 А:
военни кораби
Глава 90:
Оптически, фотографски, кинематографични, измерващи, проверяващи, прецизни, медицински и хирургически инструменти и апаратура, части от тях
с изключение на:
ех 90.05:
бинокли
ех 90.13:
разнообразни инструменти, лазери
ех 90.14:
телеметри
ех 90.28:
електрически и електронни измервателни инструменти
ех 90.11:
микроскопи
ех 90.17:
медицински инструменти
ех 90.18:
прибори за механична терапия
ех 90.19:
ортопедични прибори
ех 90.20:
рентгенова апаратура
Глава 91:
Производство на часовници
Глава 92:
Музикални инструменти, звукозаписващи и възпроизвеждащи устройства, звукозаписни уреди, уреди за запис на телевизионен образ, части и аксесоари на тези артикули
Глава 94:
Мебели и части от тях, постелно бельо, дюшеци, пружини, възглавници и подобно обзавеждане
с изключение на:
ех 94.01:
самолетни седалки
Глава 95:
Артикули и изделия от резбовъчен и формовъчен материал
Глава 96:
Метли, четки, филтри
Глава 98:
Разнообразни готови изделия