Pravoto.com - закони, съдебна практка, юридически анализи, документи Електронно издание за юристи
За контакт За контакт

Търсене в документи

Определение № 1157 София, 20.08.2009 г.

2009 Върховен касационен съд

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1157

 

София, 20.08.2009 година

 

 

 

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на четиринадесети август две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жанета Найденова

ЧЛЕНОВЕ: Светла Цачева Албена Бонева

 

изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 920 по описа за 2009 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

С решение № 48 от 03.04.2009 година по гр.д. № 43/2009 година на Русенски окръжен съд са уважени обективно съединени искове с правно основание чл. 45 ЗЗД вр. с чл. 74, ал.1 ЗЧСИ и чл. 86 ЗЗД, предявени от Р. А. В. от гр. Р. против В. Й. М. , в качеството му на частен съдебен изпълнител, рег. № 833 на КЧСИ, с район на действие окръжен съд гр. Р. за сумата 2143,75 лева, съставляващи обезщетение за извършени процесуално незаконосъобразни действия по изп. дело № 16/2006 г. и сумата 150 лева – обезщетение за забава в размер на законната лихва. В решението е прието, че въз основа на изпълнителен лист от 27.10.2006 г. по гр.д. № 5093/2006 г., ответникът, в качеството си на съдебен изпълнител е предприел изпълнителни действия по изп.д. № 16/2006 г., насрочвайки опис на ипотекиран за обезпечение на задължението недвижим имот, собственост на ищцата Р. На 11.01.2007 г. ищцата е извършила плащане на сумата 18919,88 лева в полза на кредитора “ЦКБ” АД, клон Русе, върху която сума ответникът е начислил пропорционална такса в размер на 1351,16 лева на основание чл. 26 от Тарифата за такси и разноски към ЗЧСИ. Остатъкът от задължението в размер на 2143,75 лева, олихвяема сума от 12.01.2007 г. или общо сумата 2153,35 лева е била изплатена от ищцата на взискателя по изп. дело № 16/2006г. “ЦКБ” АД, клон Русе на 24.01.2007 г. Върху тази сума, на основание чл. 26 от Тарифата, съдебният изпълнител е събрал пропорционална такса в размер на 197,27 лева. С решение № 199 от 14.06.2007 г. по гр.д. № 155/2007 г. на Русенски окръжен съд, действията на частния съдебен изпълнител по изп. дело № 16/2006 година, с които от ищцата Р е събрана пропорционална такса на основание чл. 26 от Тарифата за такси и разноски към ЗЧСИ са били отменени като незаконосъобразни – отменено е уведомление № 0* от 15.01.2007 г., с което съдебният изпълнител е уведомил ищцата за дължим остатък от задължението в размер на 2143,75 лева и сметка № 129 от 24.01.2007 г. за сумата 197,27 лева, съставляващи пропорционална такса върху материален интерес от 2153,35 лева. Прието е, че с извършените действия в нарушение на нормативни актове, отменени като незаконосъобразни в производство по чл. 332 и сл. ГПК (отм.), ответникът е причинил на ищцата имуществени вреди в размер на незаконосъобразно събраната сума от 2143,75 лева, която е присъдена на основание чл. 45 ЗЗД вр. с чл. 74, ал.1 ЗЧСИ. На основание чл. 86 ЗЗД е присъдена и сумата 150 лева, съставляващи обезщетение за забава в размер на законната лихва.

Касационна жалба против решението на Русенски окръжен съд е постъпила от В. Й. М. , в качеството му на частен съдебен изпълнител, рег. № 833 на КЧСИ, с район на действие окръжен съд гр. Р.. Като основание за допускане на касационното обжалване се сочи, че по съществения за делото въпрос относно дължимостта на пропорционалната такса по чл. 26 от Тарифата за таксите към ЗЧСИ, е налице противоречива практика на съдилищата. Приложени са решение № 1* от 04.09.2006 г. по гр.д. № 2760/2006 г. на Софийски градски съд; решение № 859 от 14.05.2007 г. по гр.д. № 897/2007 г. на Пловдивски окръжен съд и решение № 895 от 18.05.2007 г. по гр.д. № 896/2007 г. на Пловдивски окръжен съд, в които е прието, че такса по чл. 26 от Тарифата се дължи по всяко изпълнително дело за парични притезания независимо от начина, по който е събрана сумата – платена директно на взискателя или чрез сметка на съдебен изпълнител, които изводи са в противоречие с формираните в решение № 199 от 14.06.2007 г. по гр.д. № 155/2007 г. на Русенски окръжен съд, в което е прието че таксата по чл. 26 от Тарифата не се дължи когато удовлетворението на кредитора е извършено пряко, без участието на съдебния изпълнител.

Ответникът по касационната жалба Р. А. В. от гр. Р. счита, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване. Поддържа, че въпросът за законосъобразността на действията на ответника по събиране на таксата по чл. 26 от Тарифата за такси и разноски към ЗЧСИ е разрешен с влязлото в сила решение по гр.д. № 155/2007 г. на Русенски окръжен съд, поради което наличието на противоречива практика е неотносимо към спора.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че са налице основанията по чл. 280, ал.1, т.2 ГПКПГПттттт за допускане на касационно обжалване на въззивното решение на Русенски окръжен съд по гр.д. № 43/2009 г. Решението по гр.д. № 155/2007 г. на Русенски окръжен съд, постановено в производство по чл. 332 и сл. ГПК (отм.) е конститутивно, поради което в обективните предели на силата на пресъдено нещо влиза съществуването на конститутивното право, предмет на делото. Извън предмета на делото обаче са преюдициалните правоотношения, пораждащи потестативното право и правната промяна, настъпваща по силата на конститутивното действие на решението. С решението по чл. 334, ал.4 ГПК (отм.) се формира сила на пресъдено нещо по отношение отмяната на извършените от съдебния изпълнител действия, но не и по отношение процесуалната им незаконосъобразност, което съставлява преюдициален по делото въпрос. Въпросът за точното приложение на чл. 26 от Тарифата за такси и разноски към ЗЧСИ се явява преюдициален, обуславящ изхода на делото и по предявения иск за вреди от незаконосъобразни действия на частния съдебен изпълнител, поради което при наличие на противоречива практика, решението следва да бъде допуснато до касационно обжалване.

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение


О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 48 от 03.04.2009 година по гр.д. № 43/2009 година на Русенски окръжен съд.

УКАЗВА на жалбоподателя В. Й. М. от гр. Р. в седмичен срок от съобщението да внесе държавна такса по жалбата в размер на 48,13 лева, както и че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата подлежи на връщане на основание чл. 286, ал.1, т.2 ГПК.

При своевременно изпълнение на указанията за внасяне на държавна такса по касационната жалба, делото да се докладва за насрочване на Председателя на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: