Pravoto.com - закони, съдебна практка, юридически анализи, документи Електронно издание за юристи
За контакт За контакт

Търсене в документи

Съдебна практика на ВАС

Съдебна практика на ВАС

ВАС осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.

Тълкувателно решение № 2 от 03.06.2009 г.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ N 2 от 03.06.2009 г.
София, 03 юни 2009 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният административен съд на Република България – Общо събрание на колегиите, в съдебно заседание на 17 март 2009 година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ВЕНЕТА МАРКОВСКА, СТЕФКА СТОЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ: НИКОЛАЙ УРУМОВ, СВЕТЛА ПЕТКОВА, АНДРЕЙ ИКОНОМОВ, СВЕТЛАНА ЙОНКОВА,БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ,ФАНИ НАЙДЕНОВА, ПАНАЙОТ ГЕНКОВ, ЕЛЕНА ЗЛАТИНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
1. Пенка Иванова 34. Галина Карагьозова
2. Пенка Гетова 35. Йордан Константинов
3. Иван Трендафилов 36. Диана Гърбатова
4. Дима Йорданова 37. Татяна Хинова
5. Бисерка Коцева 38. Юлия Ковачева
6. Веселинка Кълова 39. Марияна Дечева
7. Веселина Тенева 40. Маруся Димитрова
8. Йорданка Костова 41. Анна Димитрова
9. Нина Докторова 42. Теодора Николова
10. Марина Михайлова 43. Мариника Чернева
11. Славка Найденова 44. Милена Златкова
12. Наталия Марчева 45. Атанаска Дишева
13. Ваня Пунева 46. Таня Вачева
14. Милка Панчева 47. Иван Раденков
15. Виолета Ковачева 48. Румяна Монова
16. Ангел Калинов 49. Мирослав Мирчев
17. Цветана Сурлекова 50. Виолета Главинова
18. Жанета Петрова 51. Георги Георгиев
19. Георги Ангелов 52. Мариета Милева
20. Захаринка Тодорова 53. Емилия Миткова
21. Аделина Ковачева 54. Искра Александрова
22. Румяна Папазова 55. Тодор Тодоров
23. Галина Матейска 56. Донка Чакърова
24. Диана Добрева 57. Павлина Найденова
25. Галя Костова 58. Севдалина Червенкова
26. Надежда Джелепова 59. Марио Димитров
27. Галина Христова 60. Еманоил Митев
28. Таня Радкова 61. Кремена Хараланова
29. Здравка Шуменска 62. Таня Куцарова
30. Йовка Дражева 63. Любомира Мотова
31. Ваня Анчева 64. Тодор Петков
32. Светлозара Анчева 65. Маргарита Славова
33. Галина Солакова
при секретаря Нина Спасова и с участието на заместника на главния прокурор при Върховна административна прокуратура Митьо Марков, разгледа тълкувателно дело № 7/2008 г., докладвано от съдия Павлина Найденова.
На основание чл. 124, ал. 1, т. 4 и чл. 125 от Закона за съдебната власт председателят на Върховния административен съд е направил искане до Общото събрание на колегиите във ВАС да се произнесе с тълкувателно решение по прилагането на чл. 143, във връзка с чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс по следния въпрос : Следва ли да се присъждат разноски от административните съдилища в производствата по жалби срещу решения на районните съдилища по наказателно- административен характер дела ?
Излагат се спорните въпроси по прилагането на чл. 143, във връзка с чл. 228 от АПК и се посочват влезли в сила съдебни актове, в които се съдържа противоречива съдебна практика. С една част от влезлите в сила решения на административните съдилища е прието, че съгласно чл. 143, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 228 от АПК разноски се дължат за касационната инстанция. В други съдебни актове е застъпено обратното становище, че с оглед препращащата норма на чл. 84 от ЗАНН разноски не следва да се присъждат от административния съд, разглеждащ касационната жалба, а могат да се търсят в отделно исково производство по реда на ЗОДОВ. Цитираните съдебни решения сочат на противоречива съдебна практика, даваща основание за издаване на тълкувателно решение на Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд, независимо че този вид дела не подлежи на инстанционен контрол пред този съд.
За да се произнесе по искането, Общото събрание на колегиите от ВАС съобрази следното :
Първоинстанционното производство пред районния съд по обжалване на наказателни постановления е по Закона за административните нарушения и наказания и е със смесен характер, образуват се административнонаказателни дела.
В ЗАНН не е уредена отговорността за разноски на страните и съгласно чл. 84 ЗАНН, доколкото в този закон няма особени правила, за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред окръжния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателнопроцесуалния кодекс.
В производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, при субсидиарно прилагане на НПК, когато наказателното постановление е отменено, не се присъждат разноски в полза на нарушителя, както когато подсъдимият бъде оправдан в наказателното производство не се присъждат разноски срещу държавата. Разпоредбата на чл. 190, ал. 1 от НПК / чл. 170, ал.1 от НПК отм./ съгласно която, когато подсъдимият бъде признат за невинен, разноските остават за сметка на държавата, се отнася за направените разноски по обвинението за свидетели и вещи лица, посрещнати от сумите, предвидени в бюджета на съда.
Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗАНН / изм. ДВ, бр. 30 от 2006 г./ решението на районния съд, с което се потвърждава, изменя или отменя наказателно постановление, подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в НПК, и по реда на глава дванадесета от АПК.
В глава дванадесета от АПК „Касационно производство”, към която препраща чл. 63, ал. 1 ЗАНН, не е уредена отговорността за разноски, но в нея се съдържа препращащата норма на чл.228 АПК, според която за неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно разпоредбите за първоинстанционното производство.
Препращането в чл. 63, ал. 1 ЗАНН към реда на глава ХІІ от АПК - чл. 208-228, за разглеждане на касационните жалби пред административния съд, не следва да се тълкува разширително и не включва още едно препращане от чл. 228 към разпоредбите за първоинстанционното производство, включително и към член 143 АПК, който урежда отговорността за разноски.
Изменението на чл. 63, ал. 1 ЗАНН в ДВ, бр. 30 от 2006 г., предвиждащо разглеждането на касационните жалби по реда на глава ХІІ АПК от административния съд, вместо по реда на ЗВАС от окръжния съд, е свързано с приемането на АПК и създаването на административните съдилища, но не изключва приложението на НПК. В текста изрично е предвидено прилагане на касационните основания по НПК, а в чл. 84 ЗАНН е запазено неговото субсидиарно приложение.
Няма изменение в разпоредбата на чл. 84, ал. 1 ЗАНН, включваща текста, според който и в производството по разглеждане на касационните жалби пред окръжния съд се прилагат разпоредбите на НПК, доколкото в този закон няма особени правила. Пропуснато е думите „окръжния съд” да се заменят с „административен съд”, както и в чл.72, ал. 1 ЗАНН относно разглеждането на предложенията за възобновяване на административнонаказателните производства, но това не е основание разпоредбата да не се прилага.
С оглед действащата разпоредба на чл. 84 ЗАНН за субсидиарното приложение на НПК при разглеждане на касационните жалби редът на АПК относно правилата на касационното производство следва да се прилага ограничително. Препращането в разпоредбата на чл. 63, ал. 1 ЗАНН към глава ХІІ АПК касае само процесуалния ред, по който се развива касационното производство пред административния съд и доколкото не противоречи на НПК.
В производството пред районния съд по обжалване на наказателни постановления по ЗАНН не се заплаща държавна такса, поради което и при подаване на касационна жалба пред административния съд срещу решение на районния съд по чл. 63 ЗАНН не се дължи държавна такса, съгласно т. 2б, б.”в” от Тарифа № 1 към ЗДТ, според която за касационни жалби таксите се събират в половин размер от таксата пред първоинстанционния съд.
Както в касационното производство по чл. 63, ал.1 ЗАНН не се внася държавна такса, така не се присъждат и разноски, които не са предвидени в първоинстанционното производство по ЗАНН, защото и в двата случая не се прилага препращането по чл.228 АПК към първоинстанционното производство по АПК.
По изложените съображения и на основание чл. 124, ал.1, т. 4 и чл. 125 от Закона за съдебната власт Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд
Р Е Ш И :
Административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела.
Особено мнение на докладчика :
В глава дванадесета от АПК „Касационно производство”, към която препраща чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, не е уредена отговорността за разноски, а съгласно чл.228 от АПК за неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно разпоредбите за първоинстанционното производство. В случая отговорността за разноски в съдебното производство е предвидена в чл. 143 АПК, в дял трети глава девета от АПК, Производства пред съд, Общи разпоредби, които се прилагат в производството пред първата и касационната съдебна инстанция.
Уредбата на чл. 84 от ЗАНН /ДВ, бр.59 от 1998 г./, предвиждаща при разглеждане на касационните жалби от окръжния съд да се прилагат разпоредбите на НПК, остава в противоречие с изменението на чл. 63 от ЗАНН /ДВ, бр.30 от 2006 г./, съгласно който касационните жалби се разглеждат от административния съд по реда на Административно процесуалния кодекс, на основанията, предвидени в НПК. Разпоредбата ограничава приложението на НПК до посочените в него касационни основания.
С изменението на чл. 63 от ЗАНН /ДВ, бр. 30 от 2006 г./ изрично е предвиден процесуалният ред за разглеждане на жалбите в касационното производство пред административния съд по реда на глава ХІІ от АПК, поради което редът по НПК не се прилага. В касационното производство пред административния съд са неприложими разпоредбите на НПК, освен за предвидените в него касационни основания. Чл. 63, ал.1 от ЗАНН, определящ реда за разглеждане на касационните жалби по АПК, изключва приложението на разпоредбите на НПК за разглеждане на касационните жалби от окръжния съд, които съгласно чл. 84 от ЗАНН са субсидиарно приложими, доколкото в този закон няма особени правила.
Поради изложеното в касационните производства пред административните съдилища по жалби срещу решения на районните съдилища по административнонаказателни дела могат да се присъждат разноски.
Съдия :
П. Найденова