Pravoto.com - закони, съдебна практка, юридически анализи, документи Електронно издание за юристи
За контакт За контакт

Търсене в документи

ГФО 2011: Процедура по обявяване на ГФО в търговския регистър

Търговски регистър

Определени предприятия са задължени по закон да обявяват годишните си финансови отчети в търговския регистър. Процедурата по обявяване на ГФО е уредена в Закона за търговския регистър (ЗТР). ГФО се обявява по реда за обявяване на актове, но процедурата разкрива определени особености.
 

1. Легитимирани заявители (чл. 15 ЗТР)

Легитимацията на заявителя е предпоставка за допустимостта на обявяването. ЗТР изчерпателно посочва лицата, които могат да заявят ГФО за обявяване. Това са:

  • Търговецът
  • Адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията
  • Съставителят на финансов отчет с нотариално заверено пълномощно. В този случай пълномощното се прилага към заявлението.

Тези лица разполагат със самостоятелно правомощие да заявят ГФО за обявяване.

Това не означава, че финансовият отчет (и другите документи) трябва да бъдат подадени лично от тях. Съгласно чл.15, ал. 2 ЗТР освен от горепосочените лица, документите за обявяване могат да се подадат в агенцията и от пълномощник с изрично писмено пълномощно. В този случай подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен. В този случай пълномощното се прилага към заявлението.

2. Заявление за обявяване на ГФО

2.1. Необходими документи

В случай, че документите не се подават от заявителя е необходима, а от пълномощник, към документите се представя и декларация на пълномощника, че че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (Декларация по чл. 13, ал. 5 ЗТР).

В практиката се поставя въпросът дали в търговския регистър следва да бъде обявена счетоводната политика на предприятието. Счетоводната политика е част от съдържанието на ГФО, от което следва, че тя се обявява в търговския регистър. Въпреки това в закона, а и в счетоводните стандарти, липсва стандартизирана форма на този документ. Така длъжностното лице няма как да провери дали като приложение е представена “истинска” счетоводна политика. Обхвата на проверката при обявяване на актове в търговския регистър, както ще стане дума по-долу, е ограничен до конкретните законови изисквания към обявения акт (напр. дали ГФО е изготвен в съответствие с приложимия счетоводен стандарт). Към формата и съдържанието на счетоводната политика (а и останалите приложения) такива изисквания законът не предвижда, а от тук следва, че длъжностното лице не притежава компетентност да се произнася по съдържанието на счетоводната политика (а и по съдържанието на ГФО като цяло).

2.2. Подаване на заявлението

Подаването на ГФО може да бъде извършено във всяко териториално поделение на Агенцията или по елекетронен път.

Изчерпателното изброяване на лицата, които могат да заявят и да подадат ГФО навежда на извода, че изпращането на ГФО и останалите документи по пощата е недопустимо. Това е така, защото при подаване на ГФО самоличността на подаделя подлежи на проверка. Мислима е и хипотезата на изпращане на ГФО по куриер, но последният трябва да разполага с изрично пълномощно, приложено към заявлението, а подписът на заявителя следва да бъде нотариално заверен.

3. Проверка на заявлението и приложените към него документи

Проверката, извършвата от длъжностното лице при Агенцията, преминава през два последователни етапа: проверка по допустимост и проверка за законосъобразност.

3.1. Проверка по допустимостта

Длъжностно лице  проверява дали заявлението е подадено по образец Г1 и дали последният е попълнен наделжно.

На следващо място длъжностното лице проверява, дали към заявлението са приложени всички документи (ГФО, пълномощни, декларации).

Следва проверка за кой търговец се отнасят вписваните обстоятелства; дали заявителят е легитимирано лице; дали ГФО вече не е бил обявен по заявление на друго легитимирано лице.

Тук влиза и проверката дали е заплатена дължимата държавна такса.

3.2. Проверка за законосъобразност

Проверката за законосъобразност се осъществява единствено на база представените документи. Длъжностното лице проверява дали е взето решение за приемане на ГФО.

То проверява и дали приложения ГФО отговаря на външните белези, които законът поставя към този документ. Следователно длъжностно лице проверява дали ГФО е изготвен и представен на базата на приложимите счетоводни стандарти.Такава проверка обаче на практика не се прави, поради натовареността на регистъра, която се създава при обявяването на ГФО от почти всички предприятия с дейност на територията на страната.

Атанас Атанасов

Pravoto.com

 

Коментари 

 
+7 #1 Светла Йорданова 2012-06-01 00:58
Когато се подава по електронен път от пълномощник със специално нотариално заверено пълномощно по чл,15, ал.2,т.2, заявлението следва ли да бъде от едно от изброените лица по чл.15, ал,1, т.е търговеца, съставителя, адвокат, и в случая, означава ли че трябва да се сканира нотариалната заверка на подписа на заявителя
 
 
+2 #2 Атанас Атанасов 2012-06-19 17:33
Подаването по електронен път е абсолютно аналогично на обиновеното подаване. Трябва да се сканира заверката.
 
 
+18 #3 Галя Иванова 2012-06-25 23:28
Аз съм съставител на ГФО лицето, което е собственик на ЕООД е починало преди месец как следва да обявя Гфо като на мое име нямам пълномощно.
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови