Pravoto.com - закони, съдебна практка, юридически анализи, документи Електронно издание за юристи
За контакт За контакт

Търсене в документи

Документи

Начало Търсене На горе
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
 

Декларация за обстоятелствата по чл. 142 ТЗ

Декларация, която се попълва от управителя на търговско дружество и поема задълженията по чл. 142 ТЗ. Документът е задължителен за регистрация на търговец и когато се подава чрез пълномощник се изисква нотариална заверка на подписа.

Декларация чл. 13, ал. 4 от ЗТР

Към заявлението за вписване на обстоятелства се прилага декларация, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 или ал. 3, за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове.

Декларация чл. 13, ал. 5 от ЗТР

Когато заявлението за вписване на обстоятелства се подава от лице, което не е управител на търговеца или адвокат, към него се прилага декларацията по чл. 13, ал. 5 ЗТР, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

Декларация по чл. 141, ал. 8 ТЗ

Декларация по чл. 141, ал. 8 ТЗ, подавана от управителя на търговско дружество, че не е лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността.

Декларация по чл. 141, ал. 3 ТЗ за съгласие и образец на подпис

Декларация по чл. 141, ал. 3 ТЗ за съгласие и образец на подпис на управителя на дружеството.

Забележка: Декларацията трябва да е нотариално заверена, като се заверява единствено подписа на декларатора най-долу.

Д1 Заявление за запазване на фирма

Заявление до Агенция по вписванията, Търговски регистър за запазване на наименование на фирма.

А4 Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност

Заявление до търговския регистър за вписване (регистриране) на Дружество с ограничена отговорност.

А2 Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателн

А2 Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество

А1 Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен

 А1 Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен