Pravoto.com - закони, съдебна практка, юридически анализи, документи Електронно издание за юристи
За контакт За контакт

Търсене в документи

Юридически речник

Онлайн терминологичен юридически речник на правните термини

Речникът съдържа над 4700 фрази и понятия и техните легални или теоретични дефиниции.

Заявка за дефиниция Заявка за дефиниция

Право на лов

1. Лег. члл. 21-32 ЗЛОД.

Правото на лов включва право на ловуване и придобиване на дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти. С правото на лов е свързано и задължението за опазване на дивеча.

Пълнолетни граждани, завършили специализиран курс, включващ теоретична и практическа подготовка по темите: дивечознание, законодателство в областта на лова и дивеча, дивечоразвъждане, стопанисване, ползване и опазване на дивеча, защитени видове бозайници и птици от приложение № 3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие, популационна биология, начини, методи и средства за ловуване, оръжезнание и ловна стрелба, ловна кинология, болести по дивеча, оказване на първа медицинска помощ, и положили успешно теоретичен и практически изпит, придобиват право на лов. Специализираният курс се провежда за срок от три до 6 месеца.

 

Свързани дефиниции